UNIWERSYTET MŁODYCH

 

„UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych”

Informacje ogólne o Projekcie

 

Projekt UNIWERSYTET MŁODYCH - innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji u min. 60 (30K, 30M) uczniów i uczennic kieleckich szkół licealnych oraz techników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego poprzez wykorzystanie zasobów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w okresie od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

 

Efektem projektu będzie:

 

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS:

60 (30K/30M)

Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni:

66 (33K/33M)

Liczba wypracowanych niekonwencjonalnych modułów w ramach zajęć przy tematycznych projektach badawczych/naukowych: 6

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 66 (33K/33M)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych ogółem: 750

Liczba godzin zajęć dydaktycznych projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska: 75

Liczba godzin zajęć dydaktycznych warsztaty psychologiczno-pedagogiczne: 105

Liczba godzin zajęć dydaktycznych warsztaty informatyczno-statystyczne: 120

Liczba godzin zajęć dydaktycznych naukowe projekty badawcze: 450

 

 

Wartość projektu: 209 375,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28% - 176 461,25 zł

 

 

Opis projektu:

 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji u min.60 (30K,30M) uczniów i uczennic kieleckich szkół licealnych/techników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego poprzez wykorzystanie zasobów UJK w Kielcach w okresie 1.09.2017 r.-31.08.2019r

 

Grupa docelowa: 66 os.(33K,33M) -młodzież szkolna (15-17 lat) kształcąca się w liceach
i technikach na terenie miasta Kielce; uczniowie zdolni, w szczególności laureaci i finaliści ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz uczniowie szczególnie uzdolnieni i zainteresowani określonym przedmiotem.

 

Każdy Uczestnik projektu weźmie udział w następujących działaniach/zadaniach, poprzez udział w których osiągnie założone cele, czyli podniesie ww. kompetencje, tj:

✓  Warsztatach psychologiczno-pedagogicznych

✓  Warsztatach informatyczno-statystycznych

✓  Zajęciach merytorycznych z zakresu naukowych projektów badawczych z obszaru: 

➤  Matematyki

➤  Biologii

➤  Chemii

➤  Fizyki

➤  Geografii 

 

✓  Holistycznym projekcie badawczym z zakresu ochrony środowiska

✓  Sesji Młodych Talentów - konferencji naukowej

✓  Uniwersyteckim Festiwalu Nauki - cyklu wydarzeń edukacyjnych.

 

Zad 1. Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne (X 2017-XII 2018)

 

UJK  i Partner przewidują realizację Warsztatów psychologiczno-pedagogicznych  rozwijających i wspierających twórcze myślenie, myślenie dywergencyjne, postawę twórczą oraz umiejętności społeczne. Celem zajęć jest budowanie w uczniach otwartości na zdobywanie  wiedzy, rozwój uzdolnień, wspieranie postawy twórczej kreatywności, umiejętności  rozwiązywania  problemów, umiejętności emocjonalnych i społecznych., jak również umiejętności przyjęcia porażki, napięcia, stresu.

 

Metody pracy

 • zabawy psycholog.
 • rundka
 • praca indywidualna, w podgrupach
 • rysunek, pantomima
 • burza mózgów

 

Tematyka zajęć:

- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, warunki w procesie rozwoju własnego potencjału twórczego,

- rozwijanie i wzmacnianie sprawności twórczego myślenia: nowatorskie pomysły, odczuwanie radości tworzenia, doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia, myślenie dywergencyjne

- twórcze rozwiązywanie problemów: przełamywanie stereotypów w myśleniu; przezwyciężanie przeszkód w pracy twórczej

- rozwijanie wyobraźni,

- pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej, w tym poczucia własnej wartości,

- doskonalenie sprawności komunikacji w grupie, współpraca w grupie /sprawności społeczne,

-rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi,

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Przykładowa tematyka zajęć: 

- Ja w nowej grupie

- Różnica–problem czy wartość?

- Pasje i zainteresowania 

- Nie boję się myśleć i eksperymentować 

- Świat wokół mnie

 

Cykl warsztatów prowadzone będzie przez 4 semestry.

 

Schemat realizacji warsztatów dla 1 grupy:

 • I semestr: 3 spotkania x 3h dydaktyczne= 9h 
 • II-III semestr: 2 spotkania x 3h dydaktyczne.= 6h *2 semestry)=12 h
 • Łącznie liczba godzin dla 1 grupy: 21

Zad. 2 Warsztaty informatyczno-statystyczne (X 2017-XII 2018)

 

Warsztaty informatyczno-statystyczne służą nabyciu umiejętności oprac. zbiorów danych o różnym charakterze, zaprojektowaniu badania statystycznego oraz analizy i interpretacji wyników badań.

Przykładowa tematyka
Co to jest badanie statystyczne?;

Formułowanie pytań badawczych, ustalenie zbiorowości statystycznej;

Określenie metody badania, dobranie i skonstruowanie narzędzi badawczych;
Jak opracować wyniki badań?;

Opracowanie zebranego materiału statystycznego w postaci tabel i wykresów;

Wyznaczenie parametrów statystycznych, zinterpretowanie wyników, sformułowanie wniosków.

 

Schemat realizacji warsztatów dla 1 grupy:

 • I semestr: 2 spotkania x 3h dydaktyczne= 6h
 • II-III semestr: 3 spotkania x 3h dydaktyczne= 9h*2 semestry=18h
 • Łącznie liczba godzin dla jednej grupy:24

 

 

Zad. 3 Zajęcia merytoryczne z zakresu naukowych projektów badawczych (X 2017-XII 2018)

 

UJK przeprowadzi zajęcia: innowacyjne moduły zajęć merytoryczne z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki, wykraczające poza podstawy programowe nauczania przedmiotowego, kształtujące kompetencje kluczowe, poszerzające wiedzę
i służące nabyciu potrzebnych doświadczeń i nawyków w sferze działań badawczych. Zajęcia realizowane w okresie X 2017 r.- XII 2018 r.

 

 Formuła zajęć:

 • 10 spotkań *3 h dydaktyczne/semestr =30h
 • Łącznie dla 1 grupy: 30h/semestry*3 semestry=90h

 

Nadrzędną metodą pracy z uczniem zdolnym będzie projekt badawczy.
Do realizacji edukacyjnych projektów badawczych z zakresu przedmiotów ścisłych: Biologii, Matematyki, Fizyki, Geografii i Chemii zaplanowano metody poszukujące charakteryzujące się tym, że Uczestnicy projektu pod kierunkiem prowadzenia zajęcia, zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje umiejętności kształtują postawy. Dzięki temu uczestniczą w nim w sposób aktywny i kreatywny.

Stosowane metody:

 • badawcze
 • metody obserwacyjne
 • słowne
 • aktywizujące

Zastosowane rozwiązania dydaktyczne.: studium przypadku, karuzela z pomysłami, cegiełki, trójkąt zrównoważonego rozwój.

Przykładowe tematyka zajęć z zakresu zajęć merytorycznych: 

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy: praca z całą grupą, w parach, w zespołach a także praca indywidualna. Szczególną uwagę poświęci się na pracę w zespołach rozwijającą kompetencje społeczne uczniów.

Podczas realizacji projektów będzie prowadzona ewaluacja typu front-end:
• obserwacja pracy uczniów na zajęciach
• analiza dokumentów opracowanych przez uczniów
• analiza ankiet dla uczniów

Zad. 4 Holistyczne projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska (I 2019-VI 2019)

 

W ramach zadania UJK planuje zrealizowanie 5 grup badawczych w ramach Projektów holistycznych (opracowane przez zespoły interdyscyplinarne) z zakresu ochrony środowiska. W ramach modułu zajęć uczniowie poznają potencjalne źródła emisji zanieczyszczeń, a także przeprowadzą badania w terenie i ocenią wpływ zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze regionu. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystać wiedzę
i umiejętności zdobyte podczas zajęć merytorycznych, a także wykorzystać nabyte kompetencje społeczne tj. umiejętność współpracy i komunikowania się, rozwiązywania  problemów w sposób twórczy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz działania innowacyjnego.

Przykładowa tematyka zajęć: 

Zanieczyszczenia powietrza a środowisko przyrodnicze regionu świętokrzyskiego.

Schemat zajęć dla jednej grupy:

IV semestr: 5 spotkań x 3h dydaktycznych= 15 h

Zad. 5 Sesja Młodych Talentów - konferencja naukowa - 2019 rok

 

W ramach zadania Wnioskodawca i Partner przewidują organizację konferencji upowszechniającej wyniki projektów badawczych/naukowych zrealizowanych przez Uczestników Projektu. Gmina Miasto Kielce zajmie się stroną organizacyjną tego wydarzenia poprzez promocję oraz zaproszenie uczestników konferencji tj. m.in. przedstawicieli władz gminnych, pracowników oświaty, przedstawicieli młodzieży szkolnej (gimnazjalna, ponadgimnazjalna), najbliższego otoczenia UP oraz innych zainteresowanych osób.

Konferencja odbędzie się w miejscu publicznym, w dogodnej dla mieszkańców Kielc lokalizacji i związanym z działalnością kulturalno-oświatową gminy. Podczas konferencji UP przedstawią efekty prac nad naukowymi projektami tematycznymi realizowanymi pod opieką kadry naukowej UJK. Forma prezentacji przygotowana zostanie z wykorzystaniem nowoczesnych, multimedialnych środków technicznych.

Przygotowanie i omówienie prezentacji odbędzie się we współpracy z mentorem akademickim, który czuwać będzie nad jej merytorycznym i naukowym aspektem. Poprzez realizację konferencji naukowej UP aktywnie włączą się do działań promujących zadania w ramach projektu.

 

 

 

Zad. 6 Uniwersytecki festiwal nauki - cykl wydarzeń edukacyjnych

     

Wnioskodawca i Partner zaplanował udział Uczestników projektu w cyklicznych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Imprezy tematyczne typu: Fizykalia, Noc Biologów, Święta Liczby π czy Dzień Geografa skupiają zarówno środowisko akademickie jak i lokalną społeczność, promując ideę rozbudzania ciekawości poznawczej wśród odbiorców.

Uczestnicy projektu wezmą udział w wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych UJK, poprzez włączenie się w proces organizacyjno-merytoryczny danej imprezy. Młodzież weźmie udział w debatach naukowych, fascynujących pokazach, warsztatach i laboratoriach czy ciekawych wystawach będąc niejako przewodnikiem dla swoich rówieśników. Uczestnicy projektu będą katalizatorem pomiędzy światem akademickim a lokalnym środowiskiem, poprzez ukazanie możliwości płynących z pogłębiania wiedzy naukowej. Każda grupa tematyczna będzie miała swojego mentora, który czuwać będzie nad merytoryczną stroną prezentacji podczas wydarzeń naukowych.

Schemat spotkań dla 1 grupy tematycznych (fizyka, matematyka, chemia, geografia i biologia):

5 spotkań x 2 h= 10 h

Ogółem: 10 h* 5 grup = 50 h

 

Wypracowane przez licealistów/tki oraz kadrę akademicką uniwersytetu efekty realizacj ;spójnych tematycznie działań naukowych zostaną przez Partnera wypromowane,m.in. podczas otwartej dla szerokiego grona odbiorców konferencji, cyklicznych Festiwali Nauki w siedzibie UJK - gdzie młodzież zaprezentuje wyniki prac, jak również informacje o zadaniach realizowanych w ramach projektu będzie
 

 

Rekrutacja:

1.     Rekrutacja uczestnika do projektu prowadzona jest przez Realizatora Projektu we współpracy z Partnerem projektu.

2.     Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie i niepełnosprawność.

3.     Rekrutacja prowadzona będzie na terenie miasta Kielce.

4.     Rozpoczęcie naboru: 01.09.2017 r. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór i termin rekrutacji zostanie przedłużony.

5.     Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany uczeń/uczennica kieleckiego liceum lub technikum.

6.     Kryteria rekrutacji:

 

KRYTERIA DOSTĘPU (oceniane na podstawie formularza zgłoszeniowego, zaświadczeń lub/i oświadczeń, kopii świadectwa szkolnego):

a)    osoba w przedziale wiekowym 15-17 lat

b)    uczeń/uczennica kształcący/a się w liceum/technikum na terenie miasta Kielce

c)    uczeń/uczennica uzdolniony/a w zakresie (lub/i): biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie końcowej oceny z jednego z przedmiotu objętego projektem  (źródło weryfikacji: Świadectwo szkolne).
Aby móc uczestniczyć w projekcie, minimalna ocena z przedmiotu, na który Uczestnik składa aplikację, to ocena dobra.

KRYTERIA FORMALNE:

- kompletność formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami (jeśli dotyczy).

KRYTERIA PREMIUJĄCE: (oceniane na podstawie oświadczeń/zaświadczeń/kopii świadectwa szkolnego)

 • posiadanie stopnia niepełnosprawności - 2 pkt
 • laureat/ka ogólnopolskiego konkursu/olimpiady przedmiotowej - 5 pkt
 • laureat/ka wojewódzkiego konkursu/olimpiady przedmiotowej - 4 pkt
 • finalista/ka ogólnopolskiego konkursu/olimpiady przedmiotowej - 3 pkt
 • finalista/ka wojewódzkiego konkursu/olimpiady przedmiotowej - 2 pkt
 • ocena końcowa ze świadectwa szkolnego z przedmiotu, na który Uczestnik składa aplikację w ramach projektu:- ocena celująca - 2 pkt; ocena bardzo dobra - 1 pkt; ocena dobra - 0 pkt.

Maksymalna liczba pkt przyznanych w procesie rekrutacji wynosi 9 (przy zliczaniu pkt za udział
w konkursie/olimpiadzie będzie brany pod uwagę udział w jednym z nich, czyli można zdobyć 2/3/4/5 pkt).

7.     Dokumentem zgłoszeniowym do projektu jest formularz zgłoszeniowy, który wypełniony
i podpisany przez opiekuna osoby małoletniej oraz kandydata do projektu należy dostarczyć do Biura Projektu do Instytutu Fizyki. Do formularza dołączyć należy dokumenty/kserokopie potwierdzające spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.

8.     Do przeprowadzenia rekrutacji zostanie powołana przez właściwego Prorektora Komisja ds. rekrutacji, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Partnera i Lidera projektu.

9.     Komisja Rekrutacyjna dokona oceny złożonych formularzy zgłoszeniowych. Stworzona zostanie lista rankingowa projektu. W przypadku większej liczby chętnych niż ilość miejsc w projekcie oraz na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia osoby, zostanie utworzona lista rezerwowa.

10.  W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników Projektu istnieje możliwość uzupełnienia grupy
o osobę z listy rezerwowej. Pod uwagę brany będzie moment rezygnacji oraz możliwość włączenia kolejnej osoby do Projektu w celu osiągnięcia założonych w Projekcie wskaźników. Rekrutacja będzie się odbywała w sposób ciągły, do skompletowania list osób biorących udział w Projekcie.
W przypadku takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu UP do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

11.  Terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK – www.ujk.edu.pl

12.  Realizator Projektu nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka