M-terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako Partner z firmą M spółka z o.o z siedzibą w Cieszynie (Lider) , realizuje projekt pn. "M-terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne na podstawie umowy POIR.01.01.01-00-0106/19.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zestawu terapeutyczno-edukacyjnego, który z wykorzystaniem podstaw muzykoterapii będzie odpowiednim narzędziem terapeutycznym za pomocą którego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły uczyć się prawidłowych relacji interpersonalnych podczas aktywnego uczestnictwa w pracy z rówieśnikami i rozwijać swoje umiejętności poznawcze, fizyczne, społeczne i emocjonalne. Zestaw "M-Terapia" to doskonały sposób na zmianę schematów edukacyjnych i zapoczątkowanie procesu edukacji włączającej, której głównym celem jest uczestniczenie w systemie kształcenia wszystkich uczniów narażonych na wykluczenie, a także propagowanie możliwości rozwoju własnego potencjału.

Zaplanowane w ramach projektu działania opierać się będą na opracowaniu innowacyjnej metodologii prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z wykorzystaniem zestawu "M terapia" i przeprowadzeniu badań w zakresie wykorzystania go w pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożonych ryzykiem dysleksji rozwojowej oraz dzieci z zaburzeniami mowy.

Okres realizacji – 01.09.2020 r. – 30.06.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Budżet projektu wynosi 5 444 441,25 zł, w tym:

  • dofinansowanie projektu : 3 645468,25 zł
  • budżet UJK: 129 237,50 zł
  • dofinansowanie dla UJK: 129 237,50 zł.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka