Elektroniczna Legitymacja Studencka - informacje

Elektroniczna Legitymacja Studencka - informacje

Wygląd Elektronicznej Legitymacji Studenckiej określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dziennik Ustaw 2018, Poz. 1861 z późniejszymi zmianami)

WZÓR ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

 

Rozporządzenie w poniższych paragrafach określa funkcje jakie pełni lub może pełnić elektroniczna legitymacja studencka oraz prawa i obowiązki spoczywające na studentach w związku z posiadaniem legitymacji studenckiej:

 

„§ 7. 1. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta.

2. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia — do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

3. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni.

4. Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr przez umieszczenie daty ważności i okrągłej pieczęci z godłem państwa, a elektronicznej legitymacji studenckiej — przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w kolejno oznaczonych polach legitymacji.

§ 8. 1. Elektroniczna legitymacja studencka może być używana w uczelni, w szczególności jako karta dostępu do biblioteki oraz karta dostępu do urządzeń technicznych i laboratoriów.

2. Elektroniczna legitymacja studencka może być używana także poza uczelnią.”

Funkcje Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zwanej dalej ELS.

ELS może być wykorzystywana do:
1) potwierdzenia studiowania w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
2) identyfikacji wizualnej studenta;
3) dostępu do Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
4) dostępu do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;
5) dostępu do funkcji uczelnianych centrów wydruku;
6) ELS może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce (dotyczy legitymacji wydanych od roku akademickiego 2013/2014).


Elektroniczna Legitymacja Studencka współpracuje z następującymi automatami:

1 Po zarejestrowaniu ELS jako karty bibliotecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK można korzystać z automatu do samowypożyczeń. Można wypożyczać i zwracać książki w bibliotece dostępne w tzw. „wolnym dostępie” (do tego celu należy wykorzystać automat, w którym osoba – właściciel karty- autoryzuje się za pomocą karty ELS). Więcej pod adresem - http://www.buk.ujk.edu.pl
2 ELS może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce. ELS należy zarejestrować udając się do dowolnego punktu ZTM w Kielcach – wypełnić formularz i dokonać wpłaty doładowującej kartę. Punkty sprzedaży pod adresem http://ztm.kielce.pl Karta ELS jest imienną kartą KKM.
3 Karta ELS po zarejestrowaniu jako Kielecka Karta Miejska i doładowaniu gotówką w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ulicy Kościuszki 14 w Wydziale Strefy Płatnego Parkowania może służyć do wykonywania opłat za parkowanie na terenie Kielc w automatach parkometrów. Więcej na stronie - http://www.mzd.kielce.pl

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka