RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach

„RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT

na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach”

                                                  

Informacje ogólne o Projekcie

 

Projekt , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie  umowy nr POWR.03.01.00-00-T077/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.

Cel projektu

Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych da 260 uczniów/uczennic oraz 90 rodziców/opiekunów prawnych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane  następujące zajęcia:

 

  • UROCZYSTA INAUGURACJA I ABSOLUTORIUM
  • MODUŁ CZŁOWIEK I NATURA:

1. Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki.

2.Życie to organizm.

3.Wszystko jest chemią.

4.Logika w ruchu, ruch w logice!

 

  • MODUŁ CZŁOWIEK I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE:

 

1. Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola.

2.W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość.

3.Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?

4.Jak współdziałać w Internecie ? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie w wirtualnej   przestrzeni.

 

  • MODUŁ CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

1.Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi.

2.Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie.

3.PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem.

4.Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności.

 

 

  • MODUŁ CZŁOWIEK I KULTURA

 

1.Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat.

2.Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii.

3.Kreacje wizualne w przestrzeni online i ofline.

4.Dźwięk w percepcji i sztuce.

 

  • MODUŁ RODZIC NA UNIWERSYTECIE

 

  • SYMPOZJUM NAUKOWE DZIECI: „CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT”

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 350 osób w tym do 260 uczniów/uczennic w wieku 6-15 lat , kształcącej się w szkołach podstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego  oraz miejscowościach ościennych i 90 rodziców/opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych do projektu.

Efekty projektu

Liczba  osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 280

Liczba osób, objętych kurami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni: 350

 

Wartość projektu

 

Wydatki kwalifikowalne

999 312,50 zł

Dofinansowanie

969 332,50 zł

Wkład własny

29 980,00 zł

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka