W stronę rynku pracy

Tytuł projektu: „W stronę rynku pracy

Działanie 3.1 POWER Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Konkurs numer: 3/ABK/POWER/3.1/2015

 

Termin realizacji: 01.07.2016   do 30.06.2019

Budżet projektu: 464 084.36 zł

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 600 studentów/ek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wszystkich kierunków studiów stacjonarnych ostatnich roczników I i II stopnia, oraz 4 pracowników ABK.

Projekt zakłada:

Podniesienie kompetencji studentów poprzez

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe zgodne z kompetencjami (2-6 godz. 1-3 spotkania)

2. Coaching kariery (sesje od 2-6 godz.) w zakresie: tworzenia strategii rozwoju kariery, identyfikacja mocnych i słabych stron, wyznaczania krótko i długoterminowych celów

3. Poradnictwo na temat zakładania działalności gospodarczej i kształtowania postaw przedsiębiorczych  (spotkania indywidualne i grupowe).

4. Kawiarenki biznesowe realizowane we współpracy ABK z organami pracodawców NGO oraz Samorządem Studenckim, pozwalającymi na nawiązanie dialogu, zaprezentowanie swojego potencjału, poznanie oczekiwań pracodawców przez studentów.

Rozszerzenie świadczonych przez ABK usług poprzez:

1. Szkolenie z Coachngu kariery oraz z Podstaw psychometrii dla 2 pracowników

2. Szkolenia z obsługi narzędzi diagnostycznych dla 4 pracowników

 

Zakup i opracowanie narzędzi do diagnozowania  pozwalające na określenie kompetencji: Społecznych, organizacyjnych, osobistych i poznawczych studentów.

Badanie losów absolwentów biorących udział w projekcie i wykorzystanie tych danych w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia.

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły, prowadzona będzie w każdym kolejnym roku akademickim.

Kryteria rekrutacyjne:

- status studenta/ki studiów stacjonarnych  III r. I stopnia lub II r. II stopnia - 1 pkt

- status studenta/ki studiów stacjonarnych III r. I stopnia lub II r. II stopnia na kier: politologia, ekonomia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, praca socjalna, pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 2 pkt

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 3 pkt

 

Złożone dokumenty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Wyłonione 600 os(444K,156M) zostanie poddane indywidualnemu testowi kompetencji. Na tej podst. oraz po rozmowie z doradcą zawodowym zostanie dokonana kwalifikacja uczestników do uzyskania konkretnego wsparcia, tj. dodatkowych  indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,

do spraw przedsiębiorczości, coachingu kariery. Każdy UP będzie mógł skorzystać ze wszystkich form wsparcia-wg indywidualnych  potrzeb zdiagnozowanych podczas testu. O

wyniku rekrutacji studenci/tki zostaną powiadomieni mailowo/tel. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

Promocja i rekrutacja będzie uwzględniała zasadę równych szans, w tym płci, pochodzenia, niepełnosprawności. K/M nie posiadającym dostępu do Internetu

zostanie zapewniony dostęp do komputerów na uczelni, w tym również osobom niepełnosprawnym. 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka