Uniwersytet Aktywnego Seniora

 

Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie  umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.10.2020 r.

Cel projektu

Podniesienie kompetencji u osób w wieku 50+ w zakresie zdrowia i profilaktyki, interwencji kryzysowej, komunikacji, aktywności artystycznej, prawa i lokalnej historii poprzez stworzenie programów kształcenia i realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów UJK
w Kielcach.

W ramach projektu opracowane zostaną programy kształcenia i przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczne dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służące rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową,
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Grupa docelowa

Projektem objęte będzie 282 osoby w wieku 50+, w tym 237 kobiet i 45 mężczyzn.

Efekt projektu

Opracowanie i przeprowadzenie 6 modułów zajęć oraz podniesienie kompetencji z zakresu:

  • zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – poprzez realizację szkolenia „Na ścieżce do zdrowia, urody i sprawności”,
  • prawa – poprzez realizację szkolenia „Nie dajmy się zaskoczyć – z prawem na Ty”,
  • komunikacji – poprzez realizację szkolenia „Chodzi o to, aby język giętki wypowiedział wszystko co pomyśli głowa”,
  • aktywności artystycznej – poprzez realizację warsztatów „Ze sztuką na Ty”,
  • lokalnej historii – poprzez realizację szkolenia i zajęć praktycznych „Cudze chwalicie, swego nie znacie”,
  • interwencji kryzysowej – poprzez realizację szkolenia „Odbrązowić starość”.

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

94 213,75 zł

Dofinansowanie

91 386,75 zł

Wkład własny

2 827,00 zł

 

Dokumenty do pobrania:

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka