Doskonałość dydaktyczna uczelni

Doskonałość dydaktyczna uczelni

                                                  

Projekt , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, na podstawie  umowy nr MEiN/2022/DIR/2874 zawartej ze  Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki.

 

Okres realizacji projektu: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Cel projektu

doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadr, które wpłyną na wzrost jakości kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • doskonalenie kadry dydaktycznej oraz kadry wspierającej proces dydaktyczny poprzez wprowadzenie systemu stałego rozwoju kompetencji,
  • doskonalenie bazy i infrastruktury dydaktycznej Uczelni poprzez systematyczne dostosowywanie wyposażenia bazy dydaktycznej do aktualnych potrzeb procesu kształcenia,
  • wparcie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez adaptację warunków kształcenia dla studentów – cudzoziemców

 

Grupa docelowa

Wsparcie skierowane jest do pracowników: kadry dydaktycznej wydziałów: Collegium Medicum, Humanistycznego, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Nauk Społecznych, Sztuki, Filii w Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu oraz do kadry wspomagającej dydaktykę.

 

Realizacja projektu będzie trwałym elementem długofalowej strategii wsparcia w podnoszeniu efektów procesu kształcenia w Uniwersytecie oraz rozwijaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zrealizowanie działań zaproponowanych w projekcie pozwoli na kontynuowanie dobrych praktyk i zapewni stałe podniesienie jakości modelu zarządzania procesem kształcenia na Uczelni. Szkolenia mają charakter wprowadzający, pozwalający na poznanie rozmaitych metod oraz narzędzi, celem doboru najodpowiedniejszych dla swojej specyfiki pracy, które będą wykorzystane w dalszym procesie dydaktycznym. Zdobyta wiedza będzie mała efekt długofalowy, poprzez wzmocnienie potencjału dydaktycznego nastąpi wzrost jakości procesu kształcenia. Zakupione programy, narzędzia materiały do prowadzenia innowacyjnych zajęć dydaktycznych będą służyły przede wszystkim studentom, ale też pozwolą na wprowadzenie do dydaktyki nowoczesnych technik nauczania przez dydaktyków. Będą one stosowane oraz stale uzupełniane dla potrzeb wzmocnienia procesu kształcenia na Uczelni. Opracowanie i wdrożenie do systemu już istniejącego wysokiej jakości tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych dla studentów zagranicznych przyczyni się do zwiększenia dostępności do informacji oraz będzie częścią wdrożenia docelowego modelu nowoczesnego już istniejącego systemu informatycznego.

 

 

Całkowita wartość projektu

837 575,40 zł

Budżet państwa

131 666,87 zł

Środki europejskie

705 908,53 zł

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka