Nostryfikacja

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przeprowadza się dwa postępowania: 1. nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz 2. potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie.

1. NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

 

schemat nostryfikacji

 


To procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju, tj. prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu studiów.

Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność z wykształceniem zdobytym w Polsce.

Sprawdź, czy twój dyplom studiów jest równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej.

Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.


Postępowanie nostryfikacyjne od roku 2021 prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Zgodnie z opublikowanymi danymi przez system RAD-on (będący częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w przeprowadzonej ewaluacji uzyskał 18 kategorii naukowych, uprawniających do przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych (zobacz ich listę).


Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą składa do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, do Sekcji Jakości Kształcenia w Dziale Kształcenia, pok. nr 15 (parter, ul. Żeromskiego 5) następujące dokumenty:

  1. wniosek o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów;
  2. dyplom ukończenia studiów za granicą;
  3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;
  5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;
  6. ewentualnie – dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 6, powinny być złożone w postaci kopii, które poświadcza za zgodność z oryginałem pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski pewnych złożonych dokumentów.


Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w wysokości 4 685 zł (wg Dz. U. 2024 poz. 235), w terminie 14 dni od otrzymania właściwego wezwania do zapłaty, wnosi się na rachunek bankowy:
 

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719 (MILLENNIUM BANK)
Dane odbiorcy:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tytuł wpłaty: nostryfikacja dyplomu, imię i nazwisko wnioskodawcy


Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w Sekcji Jakości Kształcenia sprawa jest przekazywana do danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w strukturze której funkcjonuje instytut/katedra właściwy/właściwa za względu na dyscyplinę, której wniosek dotyczy. Tam prowadzone jest całe postępowanie. O przebieg postępowania należy pytać w sekretariacie dziekana danej jednostki.

 

2. POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE

O drugim postępowaniu czytaj tutaj…

Stan na dzień: 6 marca 2024 r.
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka