Polityka antykorupcyjna

Każda osoba w przypadku:

 1. stwierdzenia wystąpienia zagrożenia korupcyjnego w Uniwersytecie,
 2. bycia świadkiem zachowania o znamionach korupcji w Uniwersytecie,
 3. otrzymania informacji o wystąpieniu w Uniwersytecie zagrożenia korupcyjnego lub zachowania o znamionach korupcji,

powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt wysyłając list pocztą tradycyjną, na adres:
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (z dopiskiem ,,do rąk własnych rektora”),
lub maila na adres: rektor@ujk.edu.pl lub telefonicznie, pod numerem: (041) 349 72 00

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

 1. Prawnokarna konwencja o korupcji z dnia 27 stycznia 1999 r.
 2. Cywilnoprawna konwencja o korupcji z dnia 4 listopada 1999 r.
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950)
 4. Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
 5. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 6. Uchwała  Nr  42/2006 Senatu AŚ z dnia 22 czerwca 2006 roku – stanowisko Senatu w sprawie  zachowań  o charakterze korupcyjnym
 7. Uchwała Nr 39/2018 Senatu UJK z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach
 8. Zarządzenie nr 292/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

PUBLIKACJE CBA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

 1. https://cba.gov.pl/pl/antykorupc/publikacje/publikacje-w-jezyku-po
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka