Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Projekt Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Cel projektu

Likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji pracowników UJK z zakresu niepełnosprawności
w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • poszerzenie oferty Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • technologie wspierające - modernizacja systemów IT, uruchomienie platformy realizującej e-usługi
 • opracowanie i wdrożenie procedur w zakresie dostępności,
 • wsparcie w zakresie edukacji,
 • szkolenia dla kadry uniwersyteckiej.

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:

1. Uczelni

2. Kadry uczelni, tj. kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej,

3. Studentów/ek z niepełnosprawnością

Efektem projektu będzie:

 • optymalizacja struktury i zakresu zadań Centrum Wsparcia Osób
  z Niepełnosprawnościami poprzez intensyfikację działalności pracowni adaptacji materiałów dydaktycznych, zapewnienie konsultacji doradców edukacyjnych w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poszerzenie oferty Punktu Interwencji Kryzysowej
  o wsparcie psychologiczne,
 • zniwelowanie barier architektonicznych w Centrum Wsparcia Osób
  z Niepełnosprawnościami poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • zniwelowanie barier architektonicznych w przestrzeni Uniwersytetu poprzez wykonanie oznaczeń drzwi w postaci tabliczek informacyjnych w systemie Braille'a wraz z kodem QR,
 • uruchomienie platformy realizującej e-usługi, wspomagające procesy kształcenia
  i ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością,
 • modernizacja systemu do zarządzania treścią (CMS webujk),
 • opracowanie i wdrożenie procedur, które zapewnią dostępność architektoniczną
  i cyfrową,
 • podniesienie świadomości i kompetencji pracowników UJK z zakresu niepełnosprawności

Wartość projektu

 

Wydatki kwalifikowalne

3 263 989,80 zł

Dofinansowanie

3 165 949,80 zł

Wkład własny

98 040,00 zł

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka