ŚCIEŻKA ZDROWIA DO KARIERY

Projekt Ścieżka zdrowia do kariery nr POWR.03.01.00-00-S182/15 jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 215 studentek i studentów (175K,40M) Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK, poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości programach stażowych w okresie 01.05.2016r. - 31.03.2018r.

 

Efektem projektu będzie:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS:215

Liczba osób, które podniosły kompetencje uczestnicząc w wysokiej jakości 3-miesięcznych programach stażowych: 215

Liczba osób, które podniosły kompetencje pożądane na osoby międzynarodowym rynku pracy: 22

Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS: 215

Liczba studentów objętych wsparciem pracodawców w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy: 215

 

Wartość projektu: 2 759 667,19 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28% - 2 325 847,50 zł

 

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację wysokiej jakości 3-miesięcznych programów stażowych, skierowanych do studentów/ek kierunków wyłącznie o profilu praktycznym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Uczestnikami projektu są studenci/tki ostatniego roku I st. na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne.

Zakresy przedmiotowe realizowanych programów stażowych będą ściśle związane z efektami kształcenia na ww. kierunkach, zapewniając tym samym ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań przez nich wykonywanych. Programy stażowe zostaną opracowane zgodnie z Zaleceniami Rady z dn.10.03.2014r. w sprawie ram jakości staży, a tym samym jasno określające cele edukacyjne stażu, odpowiednie warunki pracy i wynagrodzenia, wymiaru i czasu realizacji zadań –co zostanie zawarte w zapisach umowy stażowej. Nad prawidłową realizacją stażu (bieżącym monitoringiem, postępem i oceną stażysty, respektowaniem jego praw) będzie czuwał oddelegowany przez podmiot oferujący staż opiekun, zaś staże będą realizowane w wysokiej jakości instytucjach wspomagających studentów w rozpoczęciu ich aktywności zawodowej na rynku pracy, wiarygodnych finansowo, cieszących się dobra opinią w środowisku, spełniających standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomicznych i zatrudniających wysoce merytoryczną kadrę, zapewniając tym samym maksymalnie efektywną realizację wsparcia dla UP. Rodzaje i forma wsparcia zostaną dobrane adekwatnie do kierunkowych potrzeb, kwalifikacji i kompetencji uczestników/czek.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka