MEDPAT- Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia

 

„MEDPAT- Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia”

 

Termin realizacji: 01.10.2017 r. - 30.06.2021 r.

 

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury naukowo badawczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ze szczególnym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych oraz zwiększenie komercyjnego wykorzystania infrastruktury w obszarze badań naukowych
z zakresu patologii, terapii radiacyjnej, posturologii i analizy ruchu.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. 1. Rozbudowę (3306,7 m2) i modernizację (150 m2) infrastruktury kubaturowej na potrzeby laboratoriów medycznych:
 2.  
 3. - Pracownia Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Infekcyjnej,

  - Zakład Patologii z pracowniami hybrydyzacji in situ oraz biologii molekularnej,

  - Pracownia Planowania Nowoczesnych Zabiegów Operacyjnych,

  - Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

  - Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej,

  - Pracownia Posturologii i Analizy Ruchu.

 4. 2. Wyposażenie powstałej infrastruktury w meble i sprzęt zapewniający użytkowanie pomieszczeń;
 5. 3. Zakup i montaż aparatury naukowo – badawczej i sprzętu specjalistycznego do prowadzenia badań w ramach działalności gospodarczej i naukowych prac rozwojowych;
 6. 4. Certyfikację laboratoriów i metod badawczych poświadczającą jakość usług komercyjnych;
 7. 5. Implementację inwestycji przez zespół pracowników uczelni.  

 

Rezultaty projektu:

- 4 przedsiębiorstwa korzystające ze wspartej infrastruktury,

- 2 projekty B+R,

- 7 nowych miejsc pracy.

Produkty:

- 20 mln. zł nakładów na aparaturę naukową,

- 6 wspartych laboratoriów badawczych,

- 20 naukowców pracujących w ulepszonej infrastrukturze,

- 29 przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkiem badawczym,

- 9,5 tys. zł - inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne
w projekty w zakresie badań i rozwoju.

 

Wartość projektu: 39 944 766,07

Wkład Funduszy Europejskich: 34 148 681,46

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.1 ,,Wsparcie infrastruktury B+R” , Osi 1 ,,Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie:RPSW.01.01.00-26-0002/17-00  z dnia 29.12.2017r.

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka