Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11

środki unijne

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Termin realizacji: 01.01.2016 r. - 31.12.2018 r.

Cele projektu: Projekt ma na celu wykonanie prac termomodernizacyjnych, co przyczyni się do ograniczenia źródeł niskiej emisji oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku dydaktycznego UJK.

Cel główny: Organicznie źródeł niskiej emisji dzięki wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynku dydaktycznym UJK.

Cele bezpośrednie: zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną; zmniejszenie ilości spalanego paliwa; spadek kosztów utrzymania obiektu (ogrzewanie, energia elektryczna); redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zwiększenie komfortu użytkowników budynku; wzrost estetyki przestrzeni publicznej w związku z odnowieniem elewacji obiektu.

Cele pośrednie: zwiększenie wydajności i sprawności systemu grzewczego; zmniejszenie wydatków ze środków publicznych; poprawa jakości środowiska naturalnego; zwiększenie komfortu korzystania z obiektu.

Planowane efekty: Zakres przedsięwzięcia termomodernizacji budynku Wydziału wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego ex-ante, a wyniki realizacji projektu wpłyną pozytywnie na wielkości wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

- nastąpi zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku o 745 990,00 kWh, co będzie stanowiło 3,11% wartości docelowej przewidzianej w SZOP.

W wyniku działań projektowych nastąpi w odniesieniu do obiektu:

- zmniejszenie zużycia energii końcowej o 561 360,00 kWh, tj. o 54%,

- oszczędność energii elektrycznej o 67 639,00 kWh,

- oszczędność energii cieplnej o 1 777,4 GJ,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 2685,56 GJ,

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 159,99 Mg.

Wskaźniki produktu:

-Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt., (0,24% wartości docelowej),

-Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 5306 m2 (0,24% wartości docelowej).

Realizacja projektu doprowadzi do redukcji zużycia energii końcowej o 54,2%.

Wartość projektu: 3 106 070,45 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 2 575 920,63 zł.

 

Jednocześnie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w związku z realizacją przedmiotowego Projektu, w szczególności poprzez:
a)    specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

 

AKTUALNOŚCI


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka