Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11

środki unijne

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Termin realizacji: 01.01.2016 r. - 31.12.2018 r.

Cele projektu: Projekt ma na celu wykonanie prac termomodernizacyjnych, co przyczyni się do ograniczenia źródeł niskiej emisji oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku dydaktycznego UJK.

Cel główny: Organicznie źródeł niskiej emisji dzięki wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynku dydaktycznym UJK.

Cele bezpośrednie: zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną; zmniejszenie ilości spalanego paliwa; spadek kosztów utrzymania obiektu (ogrzewanie, energia elektryczna); redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zwiększenie komfortu użytkowników budynku; wzrost estetyki przestrzeni publicznej w związku z odnowieniem elewacji obiektu.

Cele pośrednie: zwiększenie wydajności i sprawności systemu grzewczego; zmniejszenie wydatków ze środków publicznych; poprawa jakości środowiska naturalnego; zwiększenie komfortu korzystania z obiektu.

Planowane efekty: Zakres przedsięwzięcia termomodernizacji budynku Wydziału wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego ex-ante, a wyniki realizacji projektu wpłyną pozytywnie na wielkości wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

- nastąpi zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku o 745 990,00 kWh, co będzie stanowiło 3,11% wartości docelowej przewidzianej w SZOP.

W wyniku działań projektowych nastąpi w odniesieniu do obiektu:

- zmniejszenie zużycia energii końcowej o 561 360,00 kWh, tj. o 54%,

- oszczędność energii elektrycznej o 67 639,00 kWh,

- oszczędność energii cieplnej o 1 777,4 GJ,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 2685,56 GJ,

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 159,99 Mg.

Wskaźniki produktu:

-Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt., (0,24% wartości docelowej),

-Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 5306 m2 (0,24% wartości docelowej).

Realizacja projektu doprowadzi do redukcji zużycia energii końcowej o 54,2%.

Wartość projektu: 3 106 070,45 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 2 575 920,63 zł.

 

Jednocześnie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w związku z realizacją przedmiotowego Projektu, w szczególności poprzez:
a)    specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

 

AKTUALNOŚCI

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka