MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK

 

Projekt pn.: „MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK”

nr POWR.05.03.00-00-0004/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Cele i założenia projektu

  1. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie programu rozwojowego na Collegium Medicum oraz utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (dalej WCSM) na kierunku lekarskim w okresie 01.10.2019 r. - 30.06.2023 r.
  2. Projekt bezpośrednio przyczyni się do real. celu szczegółowego Osi V Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, Cel tematyczny 10: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie WCSM oraz działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry naukowo-dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji. Osiągnięcie celu szczegółowego PO WER nastąpi poprzez realizację programu rozwojowego UJK na Collegium Medicum w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury, podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej oraz kształcenie studentów z wykorzystaniem technik symulacji.
  3. Projekt skierowany jest do 373 studentów (252K/121M) kierunku lekarskiego oraz 46 osób (29K/17M) z kadry dydaktycznej i technicznej Collegium Medicum.
  4. Projekt obejmuje następujące zadania:

             -Opracowanie programu rozwojowego Collegium Medicum UJK,

- Wyposażenie sali bloku operacyjnego wraz z pomieszczeniem kontrolnym i umywalnią                 chirurgiczną,

 -Wyposażenie sali OIOM 1wrazz pomieszczeniem kontrolnym Wyposażanie Sali OIOM 2 wraz z pomieszczeniem kontrolnym,

            -Wyposażenie sali SOR wraz z pomieszczeniem kontrolnym,

            -Wyposażenie sal nauczania umiejętności klinicznych,

            -Wyposażenie sal z pacjentem standaryzowanym,

            -Wyposażenie sali karetki wraz z pomieszczeniem kontrolnym,

            -Wyposażenie sal OSCE,

            -Doposażenie sali ALS Doposażenie sali BLS,

            -Doposażenie sali nauczania umiejętności chirurgicznych,

            -Wyposażenie sali umiejętności technicznych,

            -Wyposażenie sali wirtualnej rzeczywistości,

            -Rozwój potencjału dydaktycznego WCSM,

-Opracowanie bazy scenariuszy Program standaryzowanych pacjentów Współpraca pomiędzy Uczelniami.

 

Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie programu kształcenia i bazy dydaktycznej na Collegium Medicum przy ul. IX Wieków Kielc 19 w Kielcach, w zakresie symulacji medycznej poprzez wdrożenie Programu rozwojowego i wyposażenie oraz doposażenie sal symulacyjnych przeznaczonych dla kierunku lekarskiego Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej docelowo ma służyć kształceniu praktycznemu lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.

 

Okres realizacji Projektu: 01.10.2019-30.06.2023

Wartość projektu: 13 916 455,30 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28%: 11 728 788,52 zł

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka