Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów

 

Projekt „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji potrzebnych  na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców wśród  182 studentów/ek (149K,33M) ostatnich lat kierunków humanistycznych i artystycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, poprzez organizację 182 wysokiej jakości staży krajowych w okresie od 01.02.2018 r. - 31.12.2019 r.

 

 

Efektem projektu będzie:

 

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 182 (149K/33M)

Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS:
182 (149K/33M)

Liczba przeprowadzonych staży: 182

 

Grupa docelowa:

UJK obejmie wsparciem min. 30% studentów/ek czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków: Filologia Polska, Historia, Praca socjalna, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Wzornictwo.

Projekt skierowany jest do 182 osób (149K,33M) z czego w I i II roku realizacji przystąpi do niego:


 -Filologia polska: 41 (38K,3M) i 30 (25K,5M)

- Historia: 21 (11K,10M) i 7 (5K,2M)

 -Wzornictwo: 6 (4K,2M) i 7 (5K,2M)

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 5 (4K,1M) i 12 (9K,3M)
- Praca socjalna: 29 (28K,1M) i 24 (21K, 3M)

 

Projekt zakłada organizację 182 wysokiej jakości programów stażowych w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r., w tym dla studentów kierunku:

 

Filologia polska

Rok realizacji wsparcia/rok akademicki

2018 rok

2017/2018

2019 rok

2018/2019

Liczba staży ogółem

Stopień studiów i rok

41 osób, w tym:

30 osób, w tym

71

I stopień, III rok

18 osób

10 osób

II stopień, II rok

23 osoby

10 osób

I stopień, II rok

---------------

10 osób

         

 

Historia

Rok realizacji wsparcia/rok akademicki

2018 rok

2017/2018

2019 rok

2018/2019

Liczba staży ogółem

Stopień studiów i rok

21 osób, w tym:

7 osób, w tym:

28

I stopień, III rok

11 osób

---------------

II stopień, II rok

4 osoby

7 osób

I stopień, II rok

6 osób

---------------

 

 

Wzornictwo

Rok realizacji wsparcia/rok akademicki

2018 rok

2017/2018

2019 rok

2018/2019

Liczba staży ogółem

Stopień studiów i rok

6 osób, w tym:

7 osób, w tym:

13

I stopień, III rok

6 osób

7 osób

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Rok realizacji wsparcia/rok akademicki

2018 rok

2017/2018

2019 rok

2018/2019

Liczba staży ogółem

Stopień studiów i rok

5 osób, w tym:

12 osób, w tym:

17

I stopień, III rok

5 osób

---------------

II stopień, II rok

---------------

12 osób

 

Praca socjalna

Rok realizacji wsparcia/rok akademicki

2018 rok

2017/2018

2019 rok

2018/2019

Liczba staży ogółem

Stopień studiów i rok

29 osób, w tym:

24 osób, w tym:

53

I stopień, III rok

10 osób

5 osób

I stopień, II rok

---------------

5 osób

II stopień, II rok

10 osób

7 osób

II stopień, I rok

9 osób

7 osób

         

 

Opis projektu:

 

Każdy Uczestnik Projektu  odbędzie 16 tygodniowy  staż w łącznym wymiarze 480 h (120 h/ m-c, nie mniej niż 20h tygodniowo) gwarantujący pozyskanie praktycznego  doświadczenia zawodowego związanego z efektami kształcenia na danym kierunku. Staż realizowany będzie na podstawie umowy UJK z pracodawcą
oraz umowy z Uczestnikiem Projektu, w której określone zostaną jego cele i treści kształcenia praktycznego, odpowiednie warunki pracy, nadzór i opieka po stronie pracodawcy, czas stażu, prawa i obowiązki Stażysty zgodnie z Zaleceniami  Rady
z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży. Pracodawca będzie zapewniał miejsce stażowe  dobrej jakości, spełniające standardy BHP, ergonomiczne,
o standardach nie niższym niż dla pracownika tej organizacji. Każdy stażysta będzie miał wyznaczonego opiekuna stażu, który przygotuje stanowisko pracy, zapozna Uczestników Projektu  z obowiązującymi  i warunkami pracy, na bieżąco będzie przydzielał zadania i nadzorował ich wykonanie potwierdzi postępy w dzienniku stażu i opracuje raport końcowy ze stażu. Staże będą realizowane w instytucjach
o sprawdzonej renomie, wspomagając Stażystów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, wiarygodnych finansowo, cieszących się dobra opinią
w środowisku, zapewniając tym samym maksymalną efektywną realizację wsparcia dla Uczestnika projektu. Po ukończeniu  programu stażowego Uczestnik projektu otrzyma pisemne potwierdzenie  jego realizacji  opisane językiem efektów uczenia się.  Realizacja staży, ze względu na organizację roku akademickiego, zaplanowana na miesiące VII-X, po zakończeniu studiów w ciągu 3 m-cy od obrony dyplomu.

 

 

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r.-  31.12.2019 r.

 

Wartość projektu: 2 424 415,28 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28% - 2 043 297,20 zł

 

 

Dokumenty do pobrania:

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka