Każdy może zostać naukowcem 2

 

Każdy może zostać naukowcem 2”

 

nr POWR.03.01.00-00-T005/18 realizowany w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt prowadzony we współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

Czas trwania projektu: 01.01.2019r. – 30.06.2020r.

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kształcenia się oraz przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczą wychowankowie w wieku od 6 do 18 lat przebywający w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych w województwie świętokrzyskim. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w formie eksperymentów/warsztatów/doświadczeń na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Stacja Badawcza UJK Święty Krzyż, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Kielcach) oraz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (Biobank Świętokrzyski, Centrum Nauki da Vinci) w Podzamczu koło Chęcin.

W ramach projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zaplanowało uczestnikom projektu zajęcia dydaktyczne w ramach trzech zadań:

Zadanie 1. Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów poprzez zajęcia matematyczno - przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu:

  • Tajemniczy świat bryłki gleby
  • Przez żołądek do serca
  • Świet(l)ne eksperymenty
  • Zadbaj o klimat
  • Tajemniczy świat bryłki gleby

Zadanie 2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

Zadanie 3. Kształtowanie umiejętności uczenia się.

Biuro projektu: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK, Instytut Chemii, p.C424

 

Planowane efekty:

  • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 72 osób
  • Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni: 96 osób 

 

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne      340 487,26 zł

Dofinansowanie                  319 367,26 zł

Wkład własny                      21 120,00 z

 

 

Aktualności o projekcie: Link do strony WMP

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka