Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wzory opisów faktur

  • Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni

OPIS 1 BADANIA - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do wszystkich faktur/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych i badań komercyjnych.

OPIS 2 EKSPLOATACJA - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do faktur w dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz innych kosztów dotyczących budynków.

OPIS 3 REMONTY I INWESTYCJE - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do wydatków związanych z remontami i z realizowanymi w Uczelni inwestycjami.

OPIS 4 POZOSTAŁE - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do wszystkich pozostałych płatności.

OPIS 5 PROJEKTY - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do faktur projektowych współfinansowanych z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

OPIS 6 PROJEKTY INWESTYCYJNE - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do faktur projektowych inwestycyjnych.

OPIS 7 MONITOROWANIE PROJEKTÓW - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do opisu faktur będących w okresie trwałości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych funduszy UE (zarządzenie Rektora nr 55/2015).


 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka