Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

 

ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE:

  • Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1669),

 

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE:

  • Uchwała nr 32/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich
  • Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dla osób, którym powierza się funkcję promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uchwała Senatu nr 199/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej z dn. 26 września 2019 r.
  • Uchwała Senatu nr 200/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki z dn. 26 września 2019 r.
     

 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka