Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

 

ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE:

 • Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)
 • Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i  stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696),
 • Rozporządzenie z dn. 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2011 r.  w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065).
 •  

 

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE:

 • 1. Uchwała nr 32/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich
 • 2. Zarządzenie Rektora UJK nr 115/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienione zarządzeniem 35/2015,
 • 3. Zarządzenie Rektora UJK nr 35/2015 z dn. 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 115/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • 4. Zarządzenie Rektora UJK nr 21/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • 5. Zarządzenie Rektora UJK nr 51/2015 z dn. 26  czerwca 2015 r. w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
 • 6. Zarządzenie Rektora UJK nr 49/2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, obowiązujących na studiach doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • 7. Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora UJK z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad ustalania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora przeprowadzanych w jednostkach naukowych UJK.
 • 8. Uchwała Senatu UJK nr 48/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
 • 9. Zarządzenie Rektora UJK nr 94/2012 z dn. 17 października 2012 r. w sprawie wysokości dodatków dla kierowników studiów doktoranckich,
 • 10. Zarządzenie Rektora UJK nr 25/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową,
 • 11. Zarządzenie Rektora UJK nr 90/2012 z dn. 15 października 2012 r. w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego  w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora.
 • 12. Zarządzenie Rektora nr 98/2017 z dn. 17 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2017/2018,
 • 13. Zarządzenie Rektora UJK nr 99/2017 z dn. 18 października 2017 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich  w UJK w roku akademickim 2017/2018,
 • 14. Zarządzenie Rektora UJK nr 100/2017 z dn. 18 października 2017 r. w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2017/2018.
 • 15. Uchwała Nr 63/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 września 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 76/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 16. Zarządzenie Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019, zmienione Zarządzeniem Nr 40/2018
 • 17. Uchwała nr 26/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 25/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców
 • 18. Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka