Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK

 

Projekt

„Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” o numerze POWR.03.01.00-00-K171/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Działanie 3.1 POWER Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji  zawodowych, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości u min. 80 (62K i 18M) studentów/ek4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, oraz PEDAGOGIKA na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w obszarach kluczowych dla gospodarki poprzez realizację certyfikowanych  szkoleń/kursów zajęć warsztatowych oraz zadań praktycznych formie projektowej wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudnienia absolwentów w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2020r.

 

Efektem projektu będzie:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 80 (62K/18M)

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia: 41%

Liczba absolwentów UJK objętych wsparciem, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia: 36 (28K/8M)

L. studentów/ek, którzy podnieśli komp. zawodowe: 80 (62K/18M)

Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje analityczne: 80 (62K/18M)

L. studentów/ek, którzy podnieśli komp. komunikacyjne: 80 (62K/18M)

L. studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje w zakresie przedsiębiorczości: 24 (19K/5M)

Liczba absolwentów, których losy są monitorowane po zakończeniu udziału w projekcie: 80 (62K/18M)

Liczba dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami: 4

Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju: 88 (68K/20M)

Liczba studentów/ek poddanych wstępnemu badaniu kompetencji: 88 (68K/20M)

Liczba studentów/ek poddanych końcowemu badaniu kompetencji: 80 (62K/18M)

Liczba raportów z badań kompetencji: 88

Liczba zrealizowanych certyfikowanych szkoleń/kursów: 10

Liczba przeprowadzonych warsztatów podnoszących kompetencje: 20

Liczba zajęć w formie projektowej: 10

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany  jest do 88 studentów/tek czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków:

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (semestr III, IV, V, VI)

- pedagogika (semestr III, IV, V, VI)

Opis projektu:

Wsparcie świadczone w ramach projektu obejmuje:

 

1) Wzmocnienie kompetencji przyszłych pedagogów – dedykowane studentom (K/M) z kierunku PEDAGOGIKA  poprzez :

 

Ø  Warsztaty Innowacyjny Program Edukacyjny- 40h.

Ø  Szkolenie certyfikowane z zakresu Integracji Sensorycznej-40h.

Ø  Warsztaty Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa- 8h.

Ø  Szkolenie certyfikowane Diagnoza w terapii integracji sensorycznej-30h.

Ø  Warsztaty Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss- 6h.

Ø  Warsztaty Prowadzenie folklorystycznych zespołów tanecznych-30h.

Ø  Szkolenie certyfikowane Kurs Animatora-40h.

Ø  Szkolenie certyfikowane Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne-40 h.

Ø  Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Ø  Realizacja plenerowego projektu.

 

2) Kuźnia kompetencji dla studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna dedykowane studentom (K/M) z kierunku DZIENNIKARSTWO I  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.

  • Zajęcia warsztatowe:

Ø  Jak radzić sobie ze stresem – 8h/gr.

Ø  Etykieta językowa w pracy dziennikarza – 10h/gr.

Ø  Kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla dziennikarza TV oraz media worker – 20h/gr.

  • Certyfikowane szkolenie (2 ed.):

Ø  Szkolenie z PR z certyfikatem London School of Public Relations – 32h

Celem szkolenia będzie rozwijanie praktycznych umiejętności wykorzystania w codziennych działaniach specjalistycznego PR.

 

Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej:

  • Zespoły projektowe pn. „NEWSROOMUJK” * 8 grup (1gr /5 os*30h)

v  Komunikacja i asertywność

v  Współpraca w zespole

 

3) BUSSINES STARTER- Warsztaty z przedsiębiorczości:

Ø  Warsztaty BUSSINES STARTER 16h/gr.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

Termin realizacji: 01.09.2017r.-  31.08.2020r.

 

Wartość projektu: 520 537,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28% - 438 709,01 zł

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka