Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach

środki unijne

Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach

Nazwa: Projekt „Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 

Umowa o dofinansowanie numer: POIS.01.03.01-00-0005/16 z dnia 31-03-2017 r.

Termin realizacji: 23.01.2016 r. – 31.12.2018 r. 

Cele projektu: Celem projektu jest ograniczenie źródeł niskiej emisji dzięki wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynkach dydaktyczno-administracyjnych UJK zlokalizowanych przy ulicy Żeromskiego 5, tj. Rektoratu, magazynu wydawnictwa, archiwum i garaży oraz montaż instalacji opartej na odnawialnych źródłach energii, co przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku, ograniczenia źródeł niskiej emisji oraz pozyskiwania energii słonecznej.

Cele bezpośrednie: zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną, zmniejszenie ilości spalanego paliwa, spadek kosztów utrzymania obiektów ponoszonych na ogrzewanie, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie komfortu użytkowników budynków, wzrost estetyki przestrzeni publicznej przez odnowienie elewacji obiektów.

Cele pośrednie: zwiększenie wydajności i sprawności systemu grzewczego, zmniejszenie kosztów utrzymania placówek, poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie komfortu korzystania z obiektów, poprawa estetyki budynków.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała bezpośredni wpływ otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez uzyskanie spadku emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości zużycia energii końcowej czy ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej.

Korzyści długofalowe: poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji CO2, zachowanie wymogów ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanymi do zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej.

 

Wartość projektu:  Całkowita wartość projektu to 4 322 710,43 zł brutto, koszt kwalifikowany 4 293 826,46 zł brutto, 

 

Wkład Funduszy Europejskich: Kwota dofinansowania wynosi 3 649 752,49 zł brutto.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. Informujemy, iż w przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub wystąpienia nadużyć finansowych w ramach niniejszego projektu, można o tym poinformować Ministerstwo Rozwoju, tj. Instytucję Zarządzającą. 

 
Należy w tym celu:
 

Za nieprawidłowość należy uważać każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

  • - Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.   
  • - Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
  • - W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
  • - W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 


 

AKTUALNOŚCI

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka