E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i bezpieczeństwa osób i mienia

Projekt E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, na podstawie umowy POWR.02.15.00-00-3051/20-00 podpisanej z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.03.2023 r.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie 1.01.2021 do 31.03.2023 r. 94 nowych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia zawodowego w 13 zawodach branż: opieka zdrowotna, pomoc społeczna oraz ochrona i bezpieczeństwo. Materiały zostaną udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE www.epodreczniki.pl). Opracowane materiały zostaną poddane ocenie ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Każdy nowy e-materiał zawierać będzie interaktywne treści merytoryczne, multimedia oraz obudowę dydaktyczną. Przebieg prac koncepcyjnych i wdrożeniowych odbywać się będzie zgodnie z wymaganym harmonogramem zapewniającym weryfikację produktów przez ekspertów ORE. Przygotowane w projekcie zasoby zgodne będą z aktualnie obowiązującą podstawą programową, z koncepcją e-materiałów wypracowanymi w ORE oraz standardami merytoryczno - dydaktycznymi, funkcjonalnymi, dostępności i techniczno - graficznymi określonymi przez MEN w Regulaminie Konkursu. Proces przygotowania e-materiałów będzie zgodny z procedurami merytorycznej oceny i weryfikacji oraz z określonym w Konkursie terminarzem. Po zakończeniu projektu E- materiały zostaną upowszechnione w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. E-materiały będą zgodne z przepisami prawa oświatowego na dzień zakończenia realizacji projektu, a opis każdego e-materiału zapewni powiązanie z podstawą programową i kształconymi kompetencjami kluczowymi. Zasoby edukacyjne będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu ogółem:

Wydatki kwalifikowalne ogółem

14 652 880,00 zł

Dofinansowanie

14 652 880,00 zł

Wydatki Kwalifikowalne UJK

196 900,00 zł

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka