E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i bezpieczeństwa osób i mienia

Projekt E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, na podstawie umowy POWR.02.15.00-00-3051/20-00 podpisanej z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.03.2023 r.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie 1.01.2021 do 31.03.2023 r. 94 nowych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia zawodowego w 13 zawodach branż: opieka zdrowotna, pomoc społeczna oraz ochrona i bezpieczeństwo. Materiały zostaną udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE www.epodreczniki.pl). Opracowane materiały zostaną poddane ocenie ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Każdy nowy e-materiał zawierać będzie interaktywne treści merytoryczne, multimedia oraz obudowę dydaktyczną. Przebieg prac koncepcyjnych i wdrożeniowych odbywać się będzie zgodnie z wymaganym harmonogramem zapewniającym weryfikację produktów przez ekspertów ORE. Przygotowane w projekcie zasoby zgodne będą z aktualnie obowiązującą podstawą programową, z koncepcją e-materiałów wypracowanymi w ORE oraz standardami merytoryczno - dydaktycznymi, funkcjonalnymi, dostępności i techniczno - graficznymi określonymi przez MEN w Regulaminie Konkursu. Proces przygotowania e-materiałów będzie zgodny z procedurami merytorycznej oceny i weryfikacji oraz z określonym w Konkursie terminarzem. Po zakończeniu projektu E- materiały zostaną upowszechnione w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. E-materiały będą zgodne z przepisami prawa oświatowego na dzień zakończenia realizacji projektu, a opis każdego e-materiału zapewni powiązanie z podstawą programową i kształconymi kompetencjami kluczowymi. Zasoby edukacyjne będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu ogółem:

Wydatki kwalifikowalne ogółem

14 652 880,00 zł

Dofinansowanie

14 652 880,00 zł

Wydatki Kwalifikowalne UJK

196 900,00 zł

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka