Pasjonaci Wiedzy- moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież

 

Projekt pn.: „PASJONACI WIEDZY- moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” nr POWR.03.01.00-00-C069/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Gminą Kielce.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Rekrutacja do projektu „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” przedłużona zostaje do dnia 06 października 2017 roku do godz. 15:00

 

 

Cele i założenia projektu

 

1.     Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 82 osób, młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat kieleckich szkół w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego poprzez wykorzystanie zasobów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od 01.09.2017 do 31.07.2019 r.

 

2.     Projekt skierowany jest do 102 osób (64K/38M)- młodzieży szkolnej uczącej się w kieleckich szkołach ponadgimnazjalnych (licea i technika). Grupą docelową będą uczniowie zdolni, w szczególności laureaci i finaliści ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz uczniowie szczególnie pasjonujących się historią, j. angielskim, j. niemieckim, j. rosyjskim i problemami społecznymi.

 

3.     Projekt obejmuje cztery zadania:

 

Zadanie 1 Angażowanie młodzieży szkolnej w działania naukowe

Moduły niekonwencjonalnych zajęć, obejmujące sposoby i metody rozbudzenia                            w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębienia wiedzy.

 

Zadanie 2  MNIEJSZOŚCI NARODOWE-GOŚCIE CZY OBYWATELE?- moduł zajęć z historii

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na mniejszości narodowe w Polsce na przestrzenie dziejów i współcześnie w formie cyklicznych spotkań.

 

Zadanie 3 STEREOTYPY W MULTIKULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWIE ANGLOSASKIM – moduł zajęć w j. angielskim

Celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na fenomeny interkulturowe oraz zachęcenia do samodzielnego zgłębiania stereotypów narodowościowych w formie cyklicznych spotkań.

 

Zadanie 4 STEREOTYPY NARODOWE WCZORAJ I DZIŚ W KULTURZE GERMAŃSKIEJ– moduł zajęć w j. niemieckim

Celem zajęć jest poznanie wybranych aspektów kultury niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których obecne są stereotypy w formie cyklicznych spotkań.

 

Zadanie 5 WSPÓŁCZESNE INKLINACJE INTERKULTUROWE W KULTURZE ROSYJSKIEJ– moduł zajęć w j. rosyjskim (24 osoby)

Celem zajęć jest poznanie kultury i historii krajów wschodnich jako tło kształtowania się stereotypów , zasady zachowania w Rosji w formie cyklicznych spotkań.

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017-31.07.2019

 

Wartość projektu: 247 725,00 zł

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28%: 208 782,63 zł

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka