OPERACJA – STAŻ!

 

Opis Projektu:

Projekt realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
pn.: „OPERACJA – STAŻ!” o numerze POWR.03.01.00-00-S074/17, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

 

Cel Projektu:

Podniesienie kompetencji 130 studentek i studentów (115K,15M) kierunków o profilu praktycznym (Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia) poprzez uczestnictwo
w wysokiej jakości 16-tygodniowych programach stażowych w okresie
od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.

 

Projekt skierowany jest do studentów/ek III r I stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Pielęgniarstwo (60 osób), Położnictwo (30 osób), Fizjoterapia (40 osób),
w dwóch edycjach, tj. po roku akademickim 2017/18 oraz 2018/19.

Działania projektowe przewidują realizację wysokiej jakości programów stażowych
w placówkach ochrony zdrowia i opieki medycznej, zgodnych z efektami kształcenia na ww. kierunkach studiów, opracowanych zg. z Zaleceniami Rady z dn.10.03.2014 r. nr 2014/C88/01 w sprawie ram jakości staży.

Wymiar stażu obejmuje 368 godzin (16 tyg * 23 godz), a ich realizację zaplanowano na miesiące wolne od zajęć dydaktycznych na uczelni. Nad prawidłowym przebiegiem stażu będzie czuwał opiekun na placówce i opiekun uczelniany.

 

W ramach projektu Stażyści otrzymają:

  • stypendium stażowe
  • profesjonalną opiekę nad realizacją programu stażowego
  • wstępne badania lekarskie
  • ubezpieczenie NNW i OC
  • materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej realizacji programu stażowego (m.in. ubiory ochronne, materiały niezbędne do wykonywania zadań stażowych)
  • zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu - dla staży poza miejscem zamieszkania pow. 50 km (dla 50% UP)
  • koszty komunikacji miejskiej (dla 50% UP)

 

Wartość Projektu:

Wydatki kwalifikowalne: 1 760 366,40 zł, w tym:

  • dofinansowanie: 1 707 555,40 zł (w tym ze środków EFS: 1 483 636,80 zł)
  • wkład własny: 52 811 zł

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka