AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Projekt AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.12.2023 r.

Cel projektu

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju w okresie 01.08.2019 r. - 31.12.2023 r.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

 • programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia,
 • podnoszenia kompetencji studentów,
 • wsparcia świadczenia usług przez ABK,
 • organizacji szkół doktorskich,
 • podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
 • zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Grupa docelowa

Projektem objęci będą studenci UJK pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, doktoranci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni, kadra zarządzająca
i kierownicza UJK.

Efektem projektu będzie:

 • modyfikacja programów na 31 kierunkach kształcenia,
 • wzmocnienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców przez 1 715 studentów,
 • utworzenie szkoły doktorskiej i wsparcie 22 doktorantów w rozwoju naukowym,
 • objęcie doradztwem wspomagającym wejście na rynek pracy 900 studentów,
 • wsparcie w zakresie procesu kształcenia 50 osób kadry akademickiej,
 • wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych 60 osób,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji
  o szkolnictwie wyższym.

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

19 712 498,34 zł

Dofinansowanie

19 121 123,38 zł

Wkład własny

591 374,96 zł

 

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka