Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

1.   Rekrutacja uczestnika do Projektu prowadzona jest przez Realizatora Projektu.

2.   Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

3.   Do udziału w Projekcie może zostać zakwalifikowany student czterech ostatnich semestrów pierwszego stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Pedagogika (48 osób) oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (40 osób).

4.   Kryteria rekrutacji:

1)Formalne:

Status: status studenta/ki czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz pedagogika

2) Merytoryczne: średnia ocen oraz zaangażowanie w działalność studencką i / lub orzeczenie o niepełnosprawności:

Kryteria te będą oceniane w następujący sposób:

-średnia ocen  – liczba punktów będzie równa średniej ocen z ostatniego semestru studiów, liczonej zgodnie z regulaminem studiów

-udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich – liczba punktów: 0-5 pkt.(1 pkt. za jedną działalność).

-orzeczenie o niepełnosprawności –2 pkt.

5.   Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny, będzie prowadzona wśród studentów kierunkowych projektowych w roku akademickim:

I nabór: X-XI 2017/18

II nabór: X-XI 2018/19

6.   Etapy rekrutacji:

1)     Akcja informacyjna na kierunkach objętych projektem o możliwości udziału w Projekcie, warunkach udziału oraz korzyściach uczestnictwa w Projekcie – maile, spotkania informacyjne.

2)     Formalne zgłoszenia do Projektu: karta zgłoszenia, deklaracja uczestnictwa zawierająca oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; formularze dokumentów rekrutacyjnych będą do pobrania ze strony www.ujk.

3)     Student składa dokumenty rekrutacyjne do opiekuna kierunku lub biura projektu.

4)     Komisja rekrutacyjna (np. kierownik Projektu, pracownik ds. dokumentacji) sprawdzi pod względem formalnym zgłoszenie oraz dokona punktowej oceny zgodnie z podanymi kryteriami.

5)     Zakwalifikowani zostaną studenci z najwyższą liczbą punktów, zgodnie z limitem przewidzianym w Projekcie dla danego kierunku, pozostali stworzą listę rezerwową.

6)     Wyniki rekrutacji zostaną udokumentowane protokołem.

7)     Kandydaci niezakwalifikowani do projektu będą mogli złożyć odwołania w formie pisemnej do kierownika projektu w terminie 7 dni.

8)     O wyniku rekrutacji studenci zostaną powiadomieni mailowo, listy zostaną udostępnione na stronie www.ujk.edu.pl

9)     W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc w projekcie oraz na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia osoby, zostanie utworzona lista rezerwowa.

7.     Każdy Uczestnik Projektu zostanie poddany badaniu kompetencji; wyniki bilansu pozwolą na określenie mocnych i słabych stron Uczestnika Projektu pod względem posiadanych kompetencji.

8.     Wyniki badania będą podstawą do udziału Uczestnika Projektu w poszczególnych formach wsparcia.

9.     Realizator Projektu nie gwarantuje udziału w Projekcie wszystkim zainteresowanym studentom.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka