Informacje o projekcie

Tytuł:  NOWE PERSPEKTYWY rozwoju  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-00-z225/17 , Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2022-12-29.

 

Cel projektu

Poprawa jakości, skuteczności, dostępności  systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dzięki opracowaniu i wdrożeniu Zintegrowanego Programu Rozwoju UJK , spójnego z Planem zadań UJK na kadencję 2016-2020.  

Projekt wpisuje się w realizację celów szczegółowych PO WER dotyczących  podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz udzielenia wsparcia dla zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

  • modyfikacja programów kształcenia na sześciu kierunkach studiów z włączeniem e-learningu,
  • podnoszenie kompetencji miękkich studentów poprzez min.: warsztaty, certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne, dodatkowe zadania praktyczne,
  • programy stażowe,
  • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
  • podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej,
  • wsparcie informatycznych narzędzi  kształcenia i zarządzania uczelnią, w ramach którego zaplanowano zakup platformy e-learningowej oraz modernizację Zintegrowanego  Systemu Informatycznego (ZSI)
  • działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią

Grupa docelowa

Projektem objęci będą studenci UJK ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych, nauczyciele akademiccy, kadra zarządzająca i administracyjna.  Efektem projektu będzie uzyskanie wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji przez 723 studentów,  1080 studentów skorzysta z płatnych staży, 175 nauczycieli akademickich podniesie kompetencje dydaktyczne, 126 pracowników administracyjnych weźmie udział w szkoleniach, kompetencje zarządcze podniesie 30 osób.  

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne 19 275 236,20 zł

Dofinansowanie              18 696 979,10 zł

Wkład własny                      578 257,10 zł

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka