Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka polskiego

Studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JEZYKA POLSKIEGO skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej z języka polskiego: filologia polska (należący do dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo), nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Wykaz zajęć wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS

Szczegółowy wykaz zajęć wraz z formami ich realizacji (wykład, ćwiczenia, projekt własny) znajduje się w Harmonogramie studiów podyplomowych

Lp. Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
B – przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne:
1 Psychologia ogólna 30 (20)** - 2
2 Psychologia rozwojowa 30 (20) - 2
3 Psychologia społeczno-wychowawcza 30 (20) - 2
4 Podstawy pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej nauczyciela 30 (20) - 2
5 Pedeutologia 15 (10) - 1
6 Diagnoza nauczycielska i praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 30 (20) - 2
7 Podstawy prawne i organizacyjne systemu oświaty 10 (15) - 1
8 Doradztwo edukacyjno-zawodowe 15 (10) - 1
9 Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej - 15 (10) 1
10 Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej - 15 (10) 1
  Razem 190 (135)                                        30 (20)  15 ECTS

 

C – podstawy dydaktyki i emisja głosu:
1 Dydaktyka ogólna 25 (25) - 2
2 Emisja głosu 15 (10) - 1
3 Język w procesie kształcenia 20 (30) - 2
  Razem 60 (65) - 5 ECTS

 

D – przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć (język polski):
1 Dydaktyka języka polskiego 150 (50) - 8
2 Praktyka zawodowa dydaktyczna z języka polskiego w szkole podstawowej - 60 (40) 4
3 Praktyka zawodowa dydaktyczna z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej   60 (40) 4
  Razem 150 (50) 120 (80) 16 ECTS
* w nawiasie podano liczbę godzin niekontaktowych – praca własna uczestnika studiów podyplomowych

Terminy
  • Pierwsza/kolejna edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2024/2025.
  • Zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r.
  • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2024 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów raz lub dwa razy w miesiącu w soboty 10:00–17:00 i niedziele 8:00–15:00.

Warunkiem uzyskania kwalifikacji, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka polskiego jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych i uzyskania 36 punktów ECTS). Weryfikacja i ocena efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez uczestnika studiów podyplomowych w trakcie całego cyklu kształcenia, odbywa się poprzez egzaminy i zaliczenia z oceną z przedmiotów występujących w programie studiów podyplomowych.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 5250 zł.

Płatne w trzech równych ratach:

I rata – płatna do 15.10.2024 r.,
II rata – płatna do 15.03.2025 r.,
III rata – płatna do 15.10.2025 r.,

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny

Kierownik studiów podyplomowych dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK
e-mail: alicja.galczynska@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów

mgr Katarzyna Szydłowska
tel.: 41, 349-71-24 e-mail: katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka