Zarządzanie zasobami ludzkimi

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Rozwinięcie kompetencji uczestników studiów podyplomowych, które umożliwiają im oddziaływanie na proces zarządzania pracownikami i ich wynikami w celu realizacji krótko i długookresowych zamierzeń organizacji.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w działach HR w organizacjach sektora prywatnego, publicznego i społecznego, jak również świadczyć niezależnie doradztwo (usługi consultingowe) w zakresie HR.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
L.p. Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1. Prawo pracy z elementami przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w organizacjach 10 (40*)   2
2. Teoria zarządzania zasobami ludzkimi 10 (40*)   2
3. Ubezpieczenia społeczne 10 (15*)   1
4. Podstawy psychologii 10 (15*)   1
5. Ekonomia menedżerska 5 (20*) 10 (15*) 2
6. Zarządzanie strategiczne 5 (20*) 10 (40*) 3
7. Analiza pracy i planowanie zatrudnienia 5 (5*) 5 (10*) 1
8. Rekrutacja i selekcja pracowników   10 (65*) 3
9. Zarządzanie zespołem i przywództwo 5 (20*) 10 (40*) 3
10. Budowanie zaangażowania pracowników - systemy motywacyjne 5 (20*) 10 (40*) 3
11. Ocenianie pracowników - systemy ocen okresowych 5 (20*) 10 (15*) 2
12. Rozwój pracowników - szkolenia, coaching, mentoring i planowanie ścieżek karier  5 (20*) 10 (40*) 3
13. Zarządzanie zmianą w organizacji. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych   10 (15*) 1
14. Projekt HR   20 (55*) 3
  Razem 75 (235*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 105 (335*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 30
*Liczba godzin niekontaktowych

Terminy
  • Edycja studiów podyplomowych uruchomiana jest w każdym roku akademickim.
  • Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie danego roku.
  • Rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu danego roku.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się online dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka