Zarządzanie podmiotem leczniczym

Rozwiniecie kompetencji uczestników studiów podyplomowych, które umożliwiają im oddziaływanie na proces zarządzania podmiotem leczniczym i jego wynikami w celu realizacji krótko i długookresowych zamierzeń.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, jak również świadczyć niezależnie doradztwo (usługi consultingowe) w zakresie organizacji i zarządzania tymi podmiotami.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
L.p. Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1. Zarządzanie strategiczne podmiotem leczniczym 10 (40*)   2
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami przeciwdziałania zjawiskom organizacyjnie niepożądanym 10 (40*)   2
3. Prawo pracy 15 (60*)   3
4. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych   15 (35*) 2
5. Marketing jednostek ochrony zdrowia   10 (40*) 2
6. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych   15 (35*) 2
7. Polityka zdrowotna państwa 15 (60*)   3
8. Gospodarka lekami   15 (35*) 2
9. Prawo w ochronie zdrowia 15 (35*)   2
10. Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych   15 (35*) 2
11. Praktyki menedżerskie w zarządzaniu podmiotem leczniczym 10 (40*)   2
12. Certyfikacja i akredytacja w sferze usług medycznych 15 (60*)   3
13. Doskonalenie procesów i zjawisk w podmiotach leczniczych: projekt   20 (55*) 3
Razem 90 (335*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 90 (235*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 30
*Liczba godzin niekontaktowych

Terminy
  • Edycja studiów podyplomowych uruchomiana jest w każdym roku akademickim.
  • Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie danego roku.
  • Rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu danego roku.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się online dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK Instytut Zarządzania ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka