Zarządzanie finansami i księgowość

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Celem kształcenia jest rozwiniecie kompetencji uczestników studiów podyplomowych, które umożliwiają im oddziaływanie na proces zarządzania finansami, w tym w szczególności ewidencjonowania operacji gospodarczych w celu wspomagania realizacji krótko i długookresowych zamierzeń organizacji.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w działach finansowych w organizacjach sektora prywatnego, publicznego i społecznego, jak również świadczyć niezależnie doradztwo (usługi consultingowe) w zakresie finansów i rachunkowości; studia mogą również wspomóc w prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
L.p. Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1. Podstawy rachunkowości   15 (35*) 2
2. Rachunkowość finansowa 10 (40*) 15 (35*) 4
3. Rachunkowość zarządcza   15 (60*) 3
4. Rachunek kosztów    15 (35*) 2
5. Podmioty powiązane i ceny transferowe 10 (40*)   2
6. Praktyka zarządzania 10 (40*)   2
7. Podatki i schematy podatkowe (MDR) 10 (15*) 10 (40*) 3
8. Prawo gospodarcze 15 (35*)   2
9. Ubezpieczenia społeczne   10 (40*) 2
10. Zastosowanie systemów informatycznych w finansach i rachunkowości   15 (60*) 3
11. Zarzadzanie finansami 10 (40*)   2
12. Doskonalenie procesów i zjawisk finansowych w organizacji: projekt   20 (55*) 3
Razem 65 (210*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 115 (360*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 30
*Liczba godzin niekontaktowych

Terminy
  • Edycja studiów podyplomowych uruchomiana jest w każdym roku akademickim.
  • Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie danego roku.
  • Rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu danego roku.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się online dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK Instytut Zarządzania ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka