Menedżer CSR

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry specjalistów w zakresie implementacji strategii CSR/ESG w organizacji. W szczególności wykształcenie umiejętności uczestników studiów podyplomowych w zakresie: przygotowywania raportów zintegrowanych, wdrażania Dyrektywy CSRD oraz zarządzania organizacją. Celem jest również przygotowanie uczestników do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnego rodzaju instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji.
Uczestnik studiów podyplomowych nabędzie również umiejętności opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz efektywnego wykorzystania różnego rodzaju narzędzi CSR. Pozyska umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacją i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Absolwenci będą przygotowani do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji.

Zdobyte kompetencje umożliwiają absolwentom pełnienie funkcji zarządczych w różnego typu organizacjach z sektora prywatnego, publicznego i społecznego, a także wykonawczych związanych z komunikacją, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, przygotowywania raportów zintegrowanych, wdrażania Dyrektywy CSRD, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
L.p. Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1. Założenia zrównoważonego rozwoju i CSR   10 (40*)   2
2. Zarządzanie strategiczne w kontekście CSR 10 (40*)   2
3. Normy wdrażania CSR, programy i kodeksy etyczne    10 (40*) 2
4. Spółki społecznie odpowiedzialne na rynku kapitałowym 8 (17*)   1
5. Kompetencje Managera CSR 10 (40*)   2
6. Zwinne metodyki zarządzania projektami 8 (42*) 12 (38*) 4
7. Raportowanie odpowiedzialnego biznesu   12 (38*) 2
8. Strategia CSR/ESG   12 (38*) 2
9. Dyrektywa CSRD 8 (17*) 12 (38*) 3
10. Marketing społecznie zaangażowany (CRM)     12 (38*) 2
11. Dobre praktyki CSR w Polsce i na świecie 8 (17*)   1
12. Skuteczne komunikowanie CSR - dialog społeczny   10 (15*) 1
13. Wizualizacja informacji – aspekty psychologiczne, merytoryczne i informatyczne 6 (19)*   1
14. Gra symulacyjna   20 (55*) 3
15. Projekt CSR    12 (38*) 2
  Razem 68 (232*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 112 (338*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 30
*Liczba godzin niekontaktowych

Terminy
  • Edycja studiów podyplomowych uruchomiana jest w każdym roku akademickim.
  • Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie danego roku.
  • Rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu danego roku.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się online dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 3500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka