Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Zapewnienie uczestnikom studiów podyplomowych praktycznych umiejętności realizacji wielozadaniowej pracy z obszaru kadr, płac oraz ubezpieczeń społecznych. W szczególności wykształcenie kompetencji niezbędnych do względnie swobodnego poruszania się w obszarze funkcji kadrowo-płacowej organizacji, ze szczególnym naciskiem na ukształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie prawa pracy, kalkulowania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych.

Absolwenci mogą być zatrudnieni w działach kadr i/lub płac funkcjonujących w organizacjach sektora zarówno prywatnego, publicznego, jak i społecznego.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
L.p. Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 10 (40*)   2
2. Prawo pracy 20 (55*)   3
3. Zapobieganie zjawiskom niepożądanym w organizacji 10 (40*)   2
4. Formy zatrudnienia 15 (35*)   2
5. Czas pracy   10 (40*) 2
6. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia pracownicze   15 (60*) 3
7. Naliczanie wynagrodzeń w programie Płatnik   15 (35*) 2
8. Dokumenty kadrowo-płacowe w zakresie wynagrodzeń oraz ich ewidencja księgowa 15 (60*)   3
9. Zobowiązania podatkowe pracodawcy   20 (55*) 3
10. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników   15 (60*) 3
11. Narzędzia informatyczne wspomagające procesy kadrowo - płacowe   15 (35*) 2
12. Projekt - optymalizacja efektywności zatrudnienia w praktyce organizacji   20 (55*) 3
Razem 70 (230*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 110 (340*) GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 30
*Liczba godzin niekontaktowych

Terminy
  • Edycja studiów podyplomowych uruchomiana jest w każdym roku akademickim.
  • Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie danego roku.
  • Rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu danego roku.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się online dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Zarządzania

Kierownik studiów podyplomowych

Prof. dr hab. Jarosław Karpacz
e-mail: jaroslaw.karpacz@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK Instytut Zarządzania ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka