Audyt wewnętrzny

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Studia podyplomowe Audyt wewnętrzny przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w firmach doradczych i konsultingowych. Ponadto po ukończeniu studiów podyplomowych jest możliwość uzyskania uprawnień audytora – zgodnie z art. 286 ust. 1 lit. d ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada (...) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

Studia podyplomowe Audyt wewnętrzny skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego. Uczestnik zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prowadzenia audytu wewnętrznego i metodyki przeprowadzania audytu. Uzyska również wiedzę na temat elementów statystyki, audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i ogólnej informacji z ekonomii i rachunkowości. Celem studiów jest również zapoznanie uczestników z rolą audytu wewnętrznego w zwalczaniu korupcji i nadużyć, finansami publicznymi, badaniem sprawozdań finansowych. Ponadto pozna umiejętności interpersonalne niezbędne w postępowaniu audytowym. Wreszcie będzie uczestniczyć w warsztatach praktycznej realizacji zadań audytowych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Podstawy prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych 30
 • Metodyka przeprowadzania audytu 30
 • Praktyczna realizacja zadań audytowych (warsztaty) 48
 • Elementy statystyki 8
 • Audyt informatyczny 8
 • Zarządzanie ryzykiem 10
 • Kontrola zarządcza 12
 • Finanse publiczne, w tym dyscyplina finansów publicznych 12
 • Podstawy ekonomii 8
 • Podstawy rachunkowości i badania sprawozdań finansowych 12
 • Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym 8
 • Podstawy prawoznawstwa, w tym źródła prawa 8
 • Podstawy postępowania administracyjnego 8
 • Zasady dostępu do informacji publicznej 4
 • Zasady ochrony danych osobowych 8
 • Zasady ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych 4
 • Zamówienia publiczne 8
 • RAZEM: 234

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2022/2023
 • Zajęcia rozpoczną się w marcu 2023 r.
 • Rozpoczęcie rejestracji 2022-06-01
 • Koniec rejestracji 2023-02-10
 • Termin składania dokumentów 2023-02-10
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia – (studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku) wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów raz lub dwa razy w miesiącu: w piątki 17:00–20:00, w soboty 8:00–20:00 i niedziele 8:00–16:00.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów.

 • Warunkiem uzyskania Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych jest:
 • obecność na zajęciach (min. 80%),
 • uzyskanie przewidzianych programem zaliczeń i egzaminów.

Opłata rekrutacyjna: 85 PLN – do zakończenia rekrutacji
Koszt całkowity studiów: 3085 PLN (2 semestry x 1500 PLN + 85 PLN)
Opłata za studia płatna w 2 równych ratach: 1 rata 1500 PLN do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim, 2 rata - 1500 PLN do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym

Opłatę rekrutacyjną dokonywać na konto UJK:
BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001
Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Nauk Prawnych
Kierownik studiów podyplomowych dr Małgorzata Garstka

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka