Controlling w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów w zakresie controllingu, mogących wykonywać pracę w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa.
Uczestnik studiów podyplomowych zapozna się ze skoordynowanym i zintegrowanym systemem wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania podmiotami powiązanymi i niezależnymi spółkami.
Celem jest również ukształtowanie umiejętności niezbędnych do planowania, dyspozycji, kontroli, analizy i zasilania w informacje podmiotów powiązanych i niezależnie działających spółek. Ponadto podniesienie kwalifikacji zawodowych i merytoryczne wsparcie w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych. Aktywizacja udziału controllerów w sferze społecznej podmiotów powiązanych i spółek.

Kwalifikacje uzyskane w trakcie studiów podyplomowych umożliwiają absolwentom podjęcie pracy zawodowej w administracji publicznej, w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa niezależnie od sektora ich działalności; ponadto w podmiotach regulujących bądź nadzorujących działalność tych podmiotów.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
L.p. Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1. Zarządzanie strategiczne w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa 16 (34)*   2
2. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w procesie podejmowania decyzji   12 (38)* 2
3. Podmioty powiązane w polskim prawie podatkowym 16 (34)*   2
4. Transakcje handlowe między podmiotami powiązanymi 16 (34)*   2
5. Kontekstowe uwarunkowania zarządzania podmiotami powiązanymi i spółkami Skarbu Państwa 8 (42)*   2
6. Rachunkowość finansowa   16 (59)* 3
7. Rachunkowość podmiotów powiązanych   8 (42)* 2
8. Ryzyko działalności przedsiębiorstwa 8 (42)*   2
9. Controlling strategiczny i operacyjny w podmiotach powiązanych i spółkach   12 (38)* 2
10.    Systemy informatyczne w podmiotach powiązanych i spółkach skarbu państwa 12 (38)*   2
11.    Prawne podstawy funkcjonowania podmiotów powiązanych i spółek Skarbu Państwa (nadzór właścicielski) 12 (38)*   2
12.    Controlling personalny 12 (38)*   2
13.    Wizualizacja informacji – aspekty psychologiczne, merytoryczne i informatyczne 4 (21)*   1
14.    Motywowanie w kontekście optymalizacji wydatków 8 (17)*   1
15.    Projekt – proces operacyjnego i strategicznego controllingu w praktyce podmiotów powiązanych i spółek skarbu Państwa   20 (55)* 3
  Razem 112 (338)* GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 68 (232)* GODZINY KONTAKTOWE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM 30
*Liczba godzin niekontaktowych

Terminy
  • Edycja studiów podyplomowych uruchomiana jest w każdym roku akademickim.
  • Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie danego roku.
  • Rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu danego roku.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się online dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 5000 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka