Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie studenta sumuje się wszystkie dochody opodatkowane
  i nieopodatkowane uzyskane przez studenta i członków rodziny studenta w roku kalendarzowym (bazowym) poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, pod warunkiem że w momencie złożenia wniosku dochody rodziny studenta nie uległy zmianie w stosunku do roku bazowego (utrata lub uzyskanie dochodu);
 2. Wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta oblicza się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 03 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. Pojęcie dochód oznacza – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Są to:
  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f:

- art. 27 – tzw. skala podatkowa;

- art. 30b - dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

- art. 30c – dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7 ustawy;

- art. 30e – dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy;

 -art. 30f – dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 1. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 2. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane
  w art 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z zastrzeżeniem ust. 2;

 

OBOWIĄZEK PRZY DOCHODZIE NA CZŁONKA RODZINY POMIĘDZY 0 a 600 ZŁ

 1. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu, w roku złożenia tego wniosku, ze świadczeń z pomocy społecznej, przez niego lub przez członków jego rodziny.
 2. Zaświadczenie to musi zawierać informacje aktualne w roku bieżącym, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.
 4. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi.
 5. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli student w sposób przekonujący opisał i udokumentował źródła utrzymania rodziny.
 6. Uznanie przez Komisje Stypendialną faktu, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

 

DOCHODY OPODATKOWANE:

 1. Każdy członek rodziny studenta, po ukończeniu 18 roku życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie - załącznik nr 10 (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się), przy czym gdy dana osoba nie uzyskała żadnego dochodu, zaświadczenie (oświadczenie) powinno zawierać informację o dochodach równych 0 (zero);
 2. Dochód netto jest to się różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania czyli dochód brutto podlegający opodatkowaniu, pomniejszony o należny podatek dochodowy, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Od dochodu opodatkowanego uzyskiwanego w roku bazowym, trwającego do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną, odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 %, zapłaconą w roku, z którego przyjmujemy dochód do obliczeń, nie zaś składkę należną za ten rok;
 4. Za dochód utracony, uznaje się dochód utracony zdefiniowany w art 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z powyższym przepisem utrata dochodu oznacza - utratę dochodu spowodowaną:
 5. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 6. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 7. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 8. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
 9. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 10. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 11. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 12. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 13. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 14. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

 1. Za dochód uzyskany, uznaje się dochód utracony zdefiniowany w art 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z powyższym przepisem uzyskanie dochodu oznacza - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Katalog sytuacji związanych z utratą lub uzyskaniem dochodu jest zamknięty. Oznacza to, że system legislacyjny uniemożliwia jego poszerzanie o inne zdarzenia losowe według uznania;

Zdefiniowane w przepisie art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych pojęcie dochodu w zestawieniu z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie pozwala na wyłączenie z dochodu nagrody jubileuszowej.

 1. Przebywanie na urlopie bezpłatnym lub urlopie macierzyńskim nie stanowi utraty dochodu;
 2.  Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny studenta utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku przyznania stypendium socjalnego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do stypendium weryfikuje się (załącznik 7);
 3. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, studenta lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego
  w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego (art.5 ust.4 ustawy o świadczeniach rodzinnych);
 4. Jeżeli student lub członek jego rodziny do 26 roku życia, korzystali ze zwolnienia od podatku w roku bazowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochód ten nie trwa w momencie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, na podstawie złożonych dokumentów (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, PIT-11, PIT-36) ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego (art.5 ust.4 ustawy o świadczeniach rodzinnych);
 5. Jeżeli w zaświadczeniu (oświadczeniu) zostanie podana łączna kwota dochodu, który został uzyskany w ostatnim roku kalendarzowym, a następnie został utracony w roku bieżącym, przed złożeniem wniosku o stypendium, należy od rocznego dochodu rodziny odjąć roczną kwotę utraconego dochodu osiągniętego w ostatnim roku kalendarzowym;
 6. Utratę dochodu przez studenta lub członka jego rodziny dokumentuje się zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji np.: świadectwem pracy, PIT-11 wystawionym przed byłego pracodawcę, rozwiązaniem umowy o pracę lub innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodów. W zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach dokumentów;
 7. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, w roku kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę do obliczeń, dochód osiągnięty w tym roku dzieli się przez faktyczną ilość miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do stypendium. 
 8. Jeżeli student lub członek jego rodziny do 26 roku życia, korzystali ze zwolnienia od podatku w roku bazowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochód ten trwa w momencie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, na podstawie złożonych dokumentów (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, PIT-11, PIT-36) doliczamy go do dochodu rodziny i obliczamy zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 22;  
 9. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, po roku z którego dochody stanowią podstawę do obliczania, dochód ich ustala się na podstawie dochodu rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, o ile jest otrzymywany w dniu ustalania prawa do stypendium;
 10. Wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto dochód, jeżeli jest on pobierany w momencie ustalania prawa do świadczeń, dokumentuje się:
 1. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu (firmę zatrudniającą) lub oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub wydrukiem z konta bankowego z informacją o płatniku oraz miesiącu, za który dochód został uzyskany;
 2. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 3. oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był większy niż zero;
 4. oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym, gdzie dochodem uzyskanym jest kwota zadeklarowanego w Urzędzie Skarbowym przychodu miesięcznego;
 5.  oświadczeniem w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach karty podatkowej, gdzie dochodem miesięcznym jest dochód uzyskany wg kwoty zapłaconego podatku, podzielony na 12 miesięcy,

(patrz: dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku, wydanego na podstawie art. 5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą a więc nie jest też uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utratą dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).

Nie podlega ponownemu przeliczeniu!;

 1. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku     dochodowym lub karty podatkowej osiągała również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa), dochody te także podlegają uwzględnieniu w dochodzie rodziny;
 2.  Studentowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub studentowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego. Dochód ten pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne, zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne własne oraz należny podatek dochodowy;
 3. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium socjalnego lub prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku;
 4. Studentowi lub członkowi jego rodziny prowadzącemu dział specjalny produkcji rolnej, dochód ustala się na dwa sposoby:

1) jeżeli są  prowadzone księgi wykazujące przychody (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe) – na podstawie PIT-6 oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,

2) jeżeli nie są prowadzone ww. księgi wykazujące przychody - dochód z tego źródła ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, na podstawie PIT-6 oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,

(Minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej), zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”)

 1. Do dochodu nie wliczamy kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, wypłacanego na podstawie Ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

 

DOCHODY NIEOPODATKOWANE:

 1. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokumentuje się oświadczeniami osób osiągających takie dochody oraz zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody (min: dochody otrzymane z art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ulga na dzieci, dokumentuje się  zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego) albo innymi zaświadczeniami lub dowodami.
 2.  Do dochodów rodziny studenta nie są wliczane:
  1.  dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w w art 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - będą to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
  2. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
  4. świadczenia otrzymywane na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (tzw. stypendia unijne dla uczniów i studentów);
  5. świadczenia pomocy materialnej albo motywacyjnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  6. kwoty alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób, nie ujętych w składzie rodziny;
  7. kwoty jednorazowego świadczenia wskazanego w art. 10 Ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
  8. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  9. jednorazowego pieniężne świadczenie socjalne;
  10. świadczenia pieniężne, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 07.09.2017 r. o Karcie Polaka;
  11. jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

 

 1. Do dochodu zaliczamy świadczenie pieniężne uzyskiwane z tytułu służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zgodnie z art 98k ust. 1 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej (WOT) powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. W świetle powyższego, służba w ramach wojsk obrony terytorialnej, odbywana jest na podstawie stosunku służbowego powołania. Stosunek służbowy powołania jest traktowany jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy przez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową rozumie się również wykonywanie pracy na podstawie stosunku służbowego. Kwota wypłacana z tytułu pełnienia służby w WOT wliczana jest do dochodu na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a ustawy  o świadczeniach rodzinnych. Z powyższych względów, wynagrodzenie z tytułu pełnienia służby w WOT, jest dochodem uzyskanym na podstawie art. 3 pkt 24 lit. c, ww. ustawy oraz dochodem utraconym na podstawie art. 3 pkt 23 lit. c;
 2. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, w dochodzie rodziny studenta uwzględnia się także kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka jego rodziny;
 3. Do dochodu wliczane są alimenty otrzymane w bazowym roku kalendarzowym. W przypadku podwyższenia lub obniżenia alimentów otrzymywanych od tej samej osoby po roku bazowym, podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów nie jest brane pod uwagę. Łączna kwota otrzymanych alimentów w roku bazowym jest dzielona przez 12 miesięcy;
 4. Jeżeli członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem/ ugodą sądową/ ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę obliczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości;
 5. W przypadku niepłacenia alimentów przez osobę zobowiązaną wyrokiem sądu, student lub członek jego rodziny powinien zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku komornik wystawia zaświadczenie o całkowitej/ częściowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych w roku bazowym. W przypadku częściowej egzekucji do dochodu wlicza się część świadczeń wyegzekwowanych, potwierdzonych zaświadczeniem i dzieli się tę kwotę przez 12 miesięcy;
 6. W razie braku możliwości wyegzekwowania przez komornika alimentów na dziecko uczące się do 26 roku życia, rodzic studenta lub student powinien wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zaświadczenie o wysokości świadczenia pobranego w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta lub niepobieraniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy dołączyć do dokumentacji o dochodach rodziny studenta. Jest to dochód nieopodatkowany, wliczany do dochodu rodziny studenta. Łączna kwota otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku bazowym jest dzielona przez 12 miesięcy,
 7. Jeżeli student nie otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, uwzględnia się zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej niemożności egzekucji alimentów za rok bazowy;
 8. Utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, uwzględnia się wyłącznie w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń;
 9. Przy ustalaniu dochodu rodziny studenta fakt świadczenia oraz wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób w roku bazowym dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu/ kopią odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami/ przelewami pieniężnymi potwierdzającymi świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny. Kwoty te odejmuje się od dochodu rodziny studenta.

 

GOSPODARSTWO ROLNE:

 1. Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie powierzchni użytków rolnych podanej w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania świadczeń pomocy materialnej przyjmując roczny przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszany na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Informacja ta jest podawana do publicznej wiadomości 23 września każdego roku, przez Prezesa GUS. Tak wyliczony dochód dzielimy przez 12 miesięcy. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, kwoty te sumuje się;
 2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Przy mniejszej powierzchni nie ustala się dochodu (przyjmuje się 0);
 3. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego nie wlicza się obszarów rolnych oddanych w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów, określonych w art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną oraz gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 4. W przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę, w związku z otrzymaniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tzw. rentę strukturalną), kwotę otrzymanego świadczenia doliczamy do miesięcznego dochodu rodziny. Jeżeli w roku, z którego dokumentuje się dochody nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodać miesięczną kwotę otrzymanego świadczenia. Jeśli otrzymano rentę strukturalną po roku bazowym, liczymy dochód z gospodarstwa rolnego z roku stanowiącego podstawę do naliczenia, podzielony przez 12 miesięcy oraz dodajemy miesięczną kwotę otrzymanego świadczenia; 
 5. Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego w roku bieżącym (np. sprzedaż, zakup, przepisanie), nie stanowi utraty ani uzyskania dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. Uwzględnia się stan posiadania w roku, który stanowi podstawę do obliczania dochodu z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie roku, dochód należy liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak wyliczony dochód dzieli się przez 12 miesięcy;
 6. Członkowie rodziny studenta, domownicy lub rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i ubezpieczeni w KRUS, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia (oświadczenia zał. nr 16) potwierdzającego ubezpieczenie społeczne rolników oraz fakt pobierania lub niepobierania zasiłków chorobowych. Zasiłki te są wliczane do dochodu, dzielone przez 12 miesięcy;
 7. Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;

 

DOCHÓD UZYSKIWANY ZA GRANICĄ:

 1. W przypadku, gdy student lub członek rodziny studenta osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa NBP, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium;
 2. Jeżeli student lub członek rodziny studenta uzyska poza granicami RP dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód;

 

SKŁAD RODZINY:

 1. Do składu rodziny studenta wliczamy: studenta; małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. Pojęcie szkoła oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;
 3. Szkoła wyższa – oznacza uczelnię, w rozumieniu przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;
 4. Nie uważa się za członka rodziny studenta rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 5. Za opiekuna prawnego rodziny studenta uznaje się osobę, która dla udowodnienia tego faktu może przedłożyć orzeczenie sądu rodzinnego, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wówczas dochody tej osoby wlicza się do dochodu rodziny studenta;
 6. Za opiekuna prawnego rodziny studenta nie uznaje się osoby, która wyrokiem sądu sprawuje tylko kuratelę nad członkiem (członkami) rodziny studenta;
 7. Jeśli rodzic studenta lub student, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, jest jednocześnie opiekunem prawnym innego dziecka (nie zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym), w dochodzie jego rodziny nie uwzględnia się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną, a w liczbie członków rodziny nie uwzględnia się tego dziecka;
 8. Za opiekuna faktycznego uważa się osobę, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka i dla udowodnienia tego faktu może przedłożyć orzeczenie sądu rodzinnego;
 9. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta, nawet jeśli są dzieci z tego związku, nie wlicza się również ojczyma oraz macochy, chyba że wystąpili z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;
 10. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
 11. W przypadku, gdy w stosunku do studenta deklarującego samotne wychowywanie dziecka, otrzymującego lub ubiegającego się o stypendium socjalne, wystąpią wątpliwości dotyczące samotnego wychowywania dziecka, dziekan może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji wyjaśniających sytuację rodziny;
 12. Dziecko – oznacza dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
 13. Osoba ucząca się – oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;
 14. W przypadku, gdy student spełnia wskazane w art. 88 ust. 2  i 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów rodziców i rodzeństwa studenta przy ustalaniu jego sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci;
 15. Student może składać dokumenty bez wykazywania w składzie rodziny swoich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz pozostających na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierających naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

- ukończył 26 rok życia  lub

- pozostaje w związku małżeńskim  lub

- ma na utrzymaniu swoim lub swojego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek  lub

- osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej  lub

- posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym
w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student, ten składa również oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (załącznik 22a);

 

 1. Za stałe źródło dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renty po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej, alimentów, cyklicznie zawieranych umów zlecenia, umowy o dzieło a także dochód z gospodarstwa rolnego i inne.
 2. Jeżeli student zawrze związek małżeński po roku, z którego dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku, w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić małżonka oraz jego dochody za ten rok, z uwzględnieniem dochodu utraconego/ uzyskanego;
 3. Jeśli student wychowywał się w rodzinie zastępczej, to po uzyskaniu przez niego pełnoletności za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane;
 4. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe, nieodpłatne utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji;
 5. Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę jeżeli instytucje te zapewniają pełne, nieodpłatne utrzymanie;
 6. W sytuacji, gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej zaginął, student składając wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu zaginionego członka rodziny studenta, a także nie uwzględnia się go w składzie rodziny;
 7. W przypadku, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców studenta) nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nie może zostać przyznane, chyba że:
 1. drugi z rodziców nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego
  z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

W powyższych sytuacjach uznaje się, iż student złożył komplet dokumentów.

 1. W sytuacji, jeśli jeden z członków rodziny zmarł w roku, z którego dochód jest brany pod uwagę lub w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie stypendium, nie wpisuje się go do składu rodziny i jego dochód nie jest brany pod uwagę;
 2. W przypadku śmierci rodzica studenta lub utraty źródła dochodu, wysokość stypendium socjalnego może być ustalona ponownie: na podstawie dochodów drugiego rodzica i ewentualnie przyznanej renty rodzinnej, na podstawie udokumentowanego dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód;
 3. Do składu rodziny studenta nie zalicza się rodzica, jeżeli rodzic nie żyje lub został uznany za zmarłego (akt zgonu, orzeczenie sądu),  rodzic zaginął (zaświadczenie z policji), rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia studenta), rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (wówczas do dochodu wlicza się alimenty), rodzic z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka oraz w innych szczególnie uzasadnionych sytuacjach (za szczególnie uzasadnioną sytuację nie może zostać uznany pobyt rodzica za granicą);
 4. Jeżeli członek rodziny studenta nie pracuje, nigdy nie pracował i nie osiąga żadnych dochodów obowiązany jest udokumentować brak pracy zarobkowej poprzez przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Pracy lub oświadczenia potwierdzające status osoby bezrobotnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych lub inne, w przypadku braku w/w dokumentów wniosek o przyznanie stypendium uznaje się za niekompletny;

 

INNE

 1. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie;
 2. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na wysokość dochodu w rodzinie studenta, (liczby członków rodziny, wyjazdu za granicę, uzyskania lub utraty dochodu, innych zmian), wnioskodawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia o tym fakcie pracownika dziekanatu w terminie 14 dni od zaistnienia tej zmiany (załącznik nr 6);
 3. W sytuacji, gdy Komisja Stypendialna poweźmie wątpliwości w sprawie przyznanego stypendium co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego stypendium, powiadamia niezwłocznie studenta pobierającego stypendium o konieczności złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania;
 4. Jeżeli zajdą okoliczności stwierdzające, że student przedstawił fałszywe dowody, na podstawie których ustalono prawo do  świadczeń, uczelnia ma prawo wznowić postępowanie w sprawie (art. 145 §1 KPA) i wezwać studenta do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka