Zapomoga

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do KS, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć ogół warunków spowodowanych zdarzeniem losowym, mających wpływ na sytuację materialną rodziny studenta. Trudną sytuacją życiową, np. materialną, rodzinną, społeczną, zdrowotną może być w szczególności: choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wypadek lub śmierć członka najbliższej rodziny studenta, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową, katastrofą), itp.

Dokumentem potwierdzającym trudną sytuację życiową może być w szczególności: akt zgonu, wypis ze szpitala, stosowne zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, imienne faktury potwierdzające wydatki związane ze zdarzeniem losowym, zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające fakt zdarzenia losowego.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Zapomoga nie przysługuje w sytuacji gdy student we wniosku o jej przyznanie powołał się na te same okoliczności, co we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
a stypendium to zostało przyznane.

Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową i wykazać, że istnieje adekwatny związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztochłonne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie trudnej sytuacji życiowej.

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż trzy miesiące od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.

Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz w roku akademickim.

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania UJK zapomoga przyznawana jest przez rektora.

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania UJK w odniesieniu do zapomogi nie stosuje się:

  1. przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  2. przepisu § 25 ust. 4 Regulaminu.

 

Formalno-prawne uprawnienia do otrzymania zapomogi

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  1. pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 

Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach wynosi 11 albo 12 semestrów.

Do okresu, przez który przysługują świadczenia wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów UJK.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka