Stypendium socjalne - wykaz dokumentów

 

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Dokumenty wymienione w poniższym wykazie, należy dopasować do sytuacji rodziny.

 1. OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 6, 32;
 2.  Zaświadczenia z innych uczelni (jeśli student studiował w innej uczelni) o okresie studiowania.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 2 do Regulaminu);
 4. Jeżeli student ubiega się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w szczególnie uzasadnionym i udokumentowanym przypadku, (dotyczy studentów wszystkich form studiów, niezależnie od zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym, nie związane z utrudnionym codziennym dojazdem) należy złożyć oświadczenie do wniosku o przyznanie ww. stypendium (załącznik nr 4) oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową i majątkową rodziny studenta;
 5. Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku studiów (załącznik nr 6);
 6. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia wniosku, ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub przez członków jego rodziny, w której dochód jest mniejszy niż 600 zł. (dotyczy również studentów cudzoziemców);
 7.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie (załącznik nr 10) o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu; c) wysokości należnego podatku;

Złożenie zaświadczenia o dochodach obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji.

Osoby rozliczające się razem powinny wykazać dochody osobno. Jeżeli Urząd Skarbowy wyda zaświadczenie z informacją, że podatnik nie figuruje w ewidencji podatkowej lub nie złożył za wymagany okres rozliczenia, należy wypełnić oświadczenie (załącznik nr 10) wykazując,
iż dochód za rok bazowy wyniósł 0 (zero) zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowanych w kraju zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o ich wysokości lub uwzględnić je w oświadczeniu (załącznik nr 10 i 15);

 1. Jeśli student lub członek rodziny studenta osiągał dochody opodatkowane lub/i przychody zwolnione od podatku dla osób do 26 roku życia
  w roku stanowiącym podstawę do obliczania dochodu lub/ i osiąga je w roku bieżącym, należy wykazać źródła tego dochodu/ przychodu oraz okresy jego trwania (załącznik nr 11); 
 2. Jeżeli student lub członek jego rodziny osiągał przychody zwolnione od podatku dla osób do ukończenia 26 roku życia, należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość tego przychodu min: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (załącznik 10), PIT-y 11, PIT – 37 a także wpisać źródła i okres osiągania tych przychodów jak powyżej, w załączniku nr 9;                                                             
 3. W przypadku osoby pobierającej dodatkowe świadczenie emerytalne lub rentowe tzw. „trzynastą”, „czternastą” emeryturę, należy przedstawić decyzję o przyznaniu tego świadczenia w poprzednim roku podatkowym;
 4. Jeżeli student/ członek rodziny studenta prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości zapłaconego podatku zryczałtowanego w roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta;
 5. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego mówiące o formie opodatkowania oraz o wysokości podatku zapłaconego w roku bazowym;
 6. W sytuacji, gdy student/ członek rodziny studenta prowadzi dział specjalny produkcji rolnej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z PIT-6 deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych oraz rodzaj produkcji, rozmiar, udział w dochodzie członka rodziny (PIT-6);
 7. Rodziny korzystające z ulgi podatkowej na dzieci mają obowiązek złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie z tego tytułu za rok kalendarzowym poprzedzający rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium. Jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać również w załączniku nr 15;
 8. Zaświadczenie z ZUS (z KRUS w przypadku pobierania renty rolniczej, rolniczej renty rodzinnej, lub emerytury rolniczej) i oświadczenie (załącznik nr 13) z podliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 9% zapłaconych w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta, w przypadku dochodu większego niż 0, trwającego do dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej;
 9. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (załącznik nr 14) - potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, pobierającej lub niepobierającej zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium – staż, wypłacany z Funduszu Pracy lub finansowany ze środków Unii Europejskiej (od – do kiedy) wraz z kwotami netto świadczeń pobranych za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczeń (np. świadczenie przyznane w kwietniu, zaświadczenie z dochodem netto za maj, przeliczenie od czerwca danego roku). Zaświadczenie (oświadczenie – załącznik nr 14) takie jest bezwzględnie wymagane również, gdy mamy do czynienia z utratą dochodu;
 10. Dokument określający datę oraz wysokość utraconego dochodu w bazowym roku podatkowym lub po tym roku (netto) w szczególności PIT-11 oraz świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający - zakończenie umowy o pracę, utratę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego (j.w.), wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy
  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakończenie umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
 11. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (netto) oraz liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągany w bazowym roku podatkowym, w szczególności: umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego wypłacanego z Funduszu Pracy lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie/ wznowienie* działalności gospodarczej, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego, pełnienie służby w WOT – dochód, który traktowany jest jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa;
 12. Dokument określający datę oraz wysokość dochodu uzyskanego (netto) po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (np. umowa podpisana w kwietniu, zaświadczenie z dochodem netto za maj, przeliczenie od czerwca danego roku)- potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego wypłacanego z Funduszu Pracy lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie/ wznowienie działalności gospodarczej, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego, pełnienia służby w WOT – dochód, który traktowany jest jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa;
 13. W przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, opodatkowanej:  
 1. na zasadach ogólnych - dochodem uzyskanym jest dochód z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był większy niż zero;
  (załącznik nr 12),
 2. na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - dochodem uzyskanym jest kwota zadeklarowanego
  w Urzędzie Skarbowym przychodu miesięcznego; (załącznik nr 12),
 3. na zasadach karty podatkowej - dochodem miesięcznym jest dochód uzyskany wg kwoty zapłaconego podatku, podzielony przez 12 miesięcy; (załącznik nr 12);
 1. Oświadczenia (załącznik nr 15) studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres, na który ma zostać przyznane świadczenie, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji);
 2. Zaświadczenie lub/ i oświadczenie (załącznik nr 15) o stypendiach doktorskich, doktoranckich i sportowych pobieranych przez członków rodziny studenta, za rok  bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów;
 3. Zaświadczenie właściwego organu gminy mówiące o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wg stanu posiadania w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 17 - obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji). Dochód z gospodarstwa rolnego według obowiązującego
  w dniu składania wniosku przelicznika z hektara przeliczeniowego, należy uwzględnić w załączniku nr 15;
 4. W przypadku oddania gruntów w dzierżawę całości lub części gospodarstwa rolnego, kopię umowy dzierżawy spełniającą wymagania określone w art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 5. Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
  z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 6. W przypadku rodzin rolniczych zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu należnych składek na ubezpieczenie społeczne za pracujące
  w gospodarstwie rolnym osoby, będące (rolnik) oraz nie będące właścicielami (rolnik małżonek) gospodarstwa, a także zaświadczenie
  o pobieranych lub niepobieranych zasiłkach chorobowych za rok bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów lub oświadczenie (załącznik nr 17);
 7. Kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie (studenta, rodzeństwa lub dzieci studenta) albo spoza rodziny lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopią odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 8. Kserokopia notarialnie poświadczonego oświadczeniem woli o płaceniu alimentów, w przypadku posiadania przez studentów dzieci, niewychowywanych wspólnie z drugim rodzicem, nieposiadających wyroków sądowych lub kopię postanowienia o zabezpieczeniu powództwa, przed ogłoszeniem wyroku alimentacyjnego;
 9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia a także przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów (dodatkowo oświadczenie - załącznik nr 16);
 10. Zaświadczenie od komornika  o całkowitej/ częściowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  w roku bazowym;
 11. Zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z określeniem kwoty pobranej w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta. Jeśli nie pobierano świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy przedstawić stosowne zaświadczenie;
 12. W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza 600 zł/ osobę należy dołączyć wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych zaświadczenie o korzystaniu, w roku złożenia wniosku, ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.
 13. W powyższej sytuacji (pkt 32) , jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych konieczne jest przedstawienie załącznika nr 25, mówiącego o źródłach utrzymania rodziny wraz z dokumentami potwierdzającymi te źródła;
 14. Kserokopia wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od jednego z rodziców;
 15. Kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka/ studenta;
 16. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka wraz z prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub takiej, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta);
 17. W przypadku rozwodu lub separacji oświadczenie wraz z odpisem prawomocnego wyroku sądu orzekającego lub zaświadczenie o sprawie
  w toku;
 18. W przypadku śmierci rodzica (-ów) - oświadczenie (załącznik nr 26)  wraz z odpisem aktu zgonu → do wglądu;
 19. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – oświadczenie (załącznik nr 26) wraz z odpisem aktu zgonu małżonka → do wglądu lub/ i kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty;
 20. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez studenta (-tkę) – oświadczenie (załącznik nr 26) wraz z odpisem aktu małżeństwa studenta → do wglądu;
 21. Kserokopia odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków;
 22. Kserokopia odpisu wyroku sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej;
 23. W przypadku gdy ojciec jest nieznany – oświadczenie (załącznik nr 26) wraz z odpisem zupełnym aktu urodzenia dziecka/ studenta → do wglądu;
 24. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta: kopię decyzji o pobieraniu renty lub odmowie jej przyznania;
 25. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego lub oświadczenie (załącznik nr 20) członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
 26. Zaświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w roku kalendarzowym poprzedzającym ubieganie się
  o stypendium lub oświadczenie (załącznik nr 22);
 27. Zaświadczenia ze szkół lub oświadczenie (załącznik nr 19) dzieci i/ lub rodzeństwa oraz oświadczenie (załącznik nr 26) wraz z odpisami skróconych aktów urodzenia dzieci i/ lub rodzeństwa (do 18 roku życia) → do wglądu;
 28. Zaświadczenia ze szkół/ uczelni wyższych dzieci i/ lub rodzeństwa (od 18 do 26 roku życia) będących na utrzymaniu rodziców oraz oświadczenie (załącznik nr 21); Jeśli uczą się/ studiują niestacjonarnie, dodatkowo z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy lub oświadczenie (załącznik nr 14), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu wg zasad obliczania dochodu;
 29. Oświadczenie (załącznik 23) niezbędne do ustalenia samodzielności finansowej studenta;
 30. Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną np. zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta
  w miejscach odosobnienia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej lub decyzję o nieprzyznaniu ww. renty, itp.;
 31. Dokumenty powyższe dotyczą również studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń.
 32. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 32).

Na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania sytuacji rodziny!

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w oryginale, z zastrzeżeniem pkt a i b, ponieważ:

 1. Dokumenty mogą być kopiowane wyłącznie w kolorach czarno – białym. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu należy przedstawić oryginał w celu poświadczenia kopii przez osobę przyjmującą dokumenty.
 2. Dokumenty publiczne, o jakich mowa w art. 5 ustawy o dokumentach publicznych przedkłada się w oryginale do wglądu. Wykaz dokumentów publicznych przedłożonych do wglądu student wpisuje do załącznika nr 26. Dopuszczalne są dokumenty skopiowane w wielkości od 75 % do 120% w stosunku do oryginału.

Dokumenty wygenerowane elektroniczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (np. wypis z CEiDG, KRS, deklaracje PIT itp.) nie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Wszystkie składane przez studenta dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie musi być dokonane przez podmiot wskazany w § 5 ust. 3 Regulaminu świadczeń.

Dostarczenie tłumaczenia jest obowiązkiem osoby składającej wniosek.

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka