Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-6, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 428).

Warunki otrzymania stypendium – określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 1.  znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
 2.  znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres, przez który przysługuje stypendium ministra wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa powyżej jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach wynosi 11 albo 12 semestrów.

Do okresu, o którym mowa w poprzednich zdaniach wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Ww. warunki są weryfikowane w systemie POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Rodzaje znaczących osiągnięć studenta:

 1. Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
  1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku;
  2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy. Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku;
  3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
  4. samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
  5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
 2. Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
 1. Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej:
 1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
 2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
 3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
 4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
 5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
 6. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 1. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
 1. uniwersjadzie,
 2. akademickich mistrzostwach świata,
 3. akademickich mistrzostwach Europy,
 4. Europejskich Igrzyskach Studentów.

 

Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 1. w przypadku osiągnięć naukowych:

 

 • stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number) lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego);
 • oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa;
 • oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu;
 • certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez studenta;
 • programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego tytuły       referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów;
 • oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej;
 • dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia;
 • regulaminu konkursu;
 • informacji organizatora o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów.
 1. w przypadku osiągnięć artystycznych:
 1. oświadczenia:
 • studenta o autorstwie lub wykonaniu utworu muzycznego lub innej formy muzycznej, o których mowa w § 3 pkt 1 rozporządzenia;
 • studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych, o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia, lub wkładzie autorskim w ich powstanie wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa;
 • twórcy utworu audiowizualnego, o którym mowa w § 3 pkt 3 rozporządzenia, o udziale studenta w jego powstaniu;
 • twórcy spektaklu, o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia, o udziale studenta w jego powstaniu;
 • studenta o autorstwie formy lub dzieła, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6 rozporządzenia;
 • organizatora wystawy, o której mowa w § 3 pkt 7 rozporządzenia, o indywidualnym autorskim charakterze wystawy.
 1. dokumentacji wizualnej dzieła lub wystawy, o których mowa w § 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia,
 2. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
 3. regulaminu konkursu,
 4. informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów;
 1. W przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć.

WAŻNE! Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)
 2. wydrukować,
 3. podpisać własnoręcznie,
 4. wykonać skan (lub zdjęcie) i zapisać jako PDF

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)
 2. zapisać jako PDF
 3. podpisać elektronicznie:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym - za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi,
  2. podpisem zaufanym,
  3. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

Uwaga! Wstawienie do pliku oświadczenia cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, jpeg, etc.) nie stanowi elektronicznego podpisu tego oświadczenia. Niedopuszczalne jest również podpisywanie oświadczeń za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”. Wniosek zawierający takie oświadczenia będzie odsyłany do uczelni do poprawienia.

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów do dnia 30 września 2023 r. od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

– do dnia 30 września 2023 r.

UWAGA!

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Tryb przekazania wniosku do ministra

Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie Rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Wnioski składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF).

Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2023 r.

Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

 1. wnioski, które nie zostały przesłane przez system OSF,
 2. wnioski złożone przez uczelnie w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Ministra,
 3. wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

Wniosek o przyznanie stypendium rektor składa w terminie od dnia 1 do dnia 25 października 2023 r. Po tej dacie system ZSUN/OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (w wersji papierowej i elektronicznej) należy złożyć do dziekana właściwego wydziału/filii. Za pośrednictwem dziekana wniosek zostanie przekazany rektorowi uczelni.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów upływa z dniem 08 września 2023 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z dziekanatów do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r.

Tryb przyznawania stypendium

Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Kryteria przyznawania

Kryterium formalne:

Stypendium dla studenta na rok akademicki (2023/2024) może zostać przyznane studentowi, który:

 1. w poprzednim roku akademickim (2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
 2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2023) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Ww. wyjątek dotyczy jednak wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

Kryteria oceny merytorycznej:

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:

 1. W przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
  a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:
  • rodzaj i formę,
  • procentowy wkład autorski,
  • liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
  • innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
  b) projektu badawczego:
  • pełnioną rolę,
  • okres uczestnictwa,
  • liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
  • prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
  • innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
  c) konferencji naukowej:
  • zasięg,
  • procentowy udział w powstaniu referatu naukowego,
  • liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
  • innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
  • prestiż organizatora,
  d) konkursu:
  • zasięg,
  • uzyskane miejsce,
  • sposób wyłaniania laureatów,
  • procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
  • prestiż organizatora;
 1. W przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
  a) dzieła artystycznego:
  • rodzaj i formę,
  • prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,
  • nowatorstwo i znaczenie dla kultury i sztuki,
  • pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
  b) konkursu, przeglądu lub festiwalu:
  • zasięg,
  • uzyskane miejsce,
  • sposób wyłaniania laureatów,
  • procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
  • prestiż organizatora;
 2. W przypadku osiągnięć sportowych:
  • miejsce uzyskane w zawodach,
  • rangę zawodów,
  • rodzaj rywalizacji,
  • kategorię wiekową,
  • udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,
  • obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

 

Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

 

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

 

Załączniki:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka