Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony do jednostki właściwej ds. osób z niepełnosprawnością. Wniosek należy złożyć wraz z:

- orzeczeniem o niepełnosprawności,

- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

- orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,

- orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne  od dochodu.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1)      pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2)      drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 

Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach wynosi 11 albo 12 semestrów.

Do okresu, przez który przysługują świadczenia wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów UJK w Kielcach.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka