Stypendium socjalne

I. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019, uwzględnia się dochody za 2017 rok (pod warunkiem, że w ciągu roku 2017, 2018 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie) osiągnięte przez:

 1. doktoranta;
 2. małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

II. Miesięczną wysokość dochodu  na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium  socjalne, ustala się na zasadach  określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych, z uwzględnieniem osób określonych w ust. I. pkt. 1, 2, 3 z zastrzeżeniem, że jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w ust. I pkt. 3.

III. Doktorant jest samodzielny finansowo i może ubiegać się o stypendium socjalne w przypadku gdy:

 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 1. ukończył 26 rok życia lub
 2. pozostaje w związku małżeńskim lub
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust I pkt 2., lub
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

lub

 2)   spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 IV. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom:

 1. w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

oraz

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  z dnia 27 lipca 2005 roku, które stanowią o możliwości przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przez jednostki samorządu terytorialnego,
 3. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

V. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

W przypadku obliczania dochodów z gospodarstwa rolnego uwzględnia się roczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego, który obwieszcza prezes GUS w drugiej połowie września danego roku za poprzedni rok podatkowy.

Utrata dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518) tzn.

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650);,
 6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Uzyskanie dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tzn.

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Katalog sytuacji związanych z utratą lub uzyskaniem dochodu jest zamknięty. Oznacza to, że system legislacyjny uniemożliwia jego poszerzanie o inne zdarzenia losowe według uznania.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli doktorant lub członek rodziny doktoranta utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku przyznania stypendium socjalnego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do stypendium weryfikuje się.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

 1. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2. Warunkiem i jedynym kryterium przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest wykazanie przez doktoranta, że codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni jest niemożliwy bądź utrudniony oraz załączenie oświadczenia o zamieszkaniu w domu studenta albo w innym obiekcie.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UJK.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka