Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek

 

DOFINANSOWANOZE ŚRODKÓW BUDŻETU PANSTWA

Nazwa programu lub Dotacji: „Doskonała Nauka”

Nazwa zadania: „Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek”.

DOFINANSOWANIE:15 697,00

Całkowita wartość: 17 487,00

Krótki opis:
Projekt wydania monografii pt. „Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek” autorstwa dr Katarzyny Ostrowskiej stanowi nieszablonową, intermetodologiczną propozycję na rynku wydawniczym. Tematyka monografii wiąże się z badaniem wypowiedzeń polskich reportaży książkowych wyróżnionych Nagrodą im Beaty Pawlak. Oryginalność tej propozycji wynika z uzupełniania luki w nauce dotyczącej badań współczesnego polskiego reportażu książkowego z perspektyw statystycznej, syntaktycznej, stylistycznej i genologicznej. Wydanie przedmiotowej monografii naukowej przyniesie konkretne rezultaty, takie jak: upowszechnianie wyników badań lingwistycznych poświęconych polskiemu reportażowi książkowemu, zaznajamianie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z metodą analizy składniowej oraz studentów filologii polskiej, dziennikarstwa, politologii i socjologii z metodami analizy ilościowo-jakościowej, a także adeptów sztuki reporterskiej ze stylistyczno-składniowymi wyznacznikami współczesnego polskiego reportażu książkowego. W konsekwencji przedstawione w niniejszej monografii wyniki badań będą stanowiły asumpt do rozwoju kolejnych płaszczyzn badawczych, np. dotyczących ewolucji składni reportażowej, indywidualnego stylu reporterskiego oraz leksyki reportażowej.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka