Wewnętrzne akty normatywne

 

Uchwały Senatu UJK
 • Uchwała nr 22/2022 z dnia 21 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 33/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uchwała nr 25/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uchwała nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia misji i strategii rozwoju
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  Pobierz
 • Uchwała Nr 129/2020  z dnia 24 września 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 245/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Uczelnianego Systemu  Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
  Uchwała nr 263/2019
  Uchwała nr 245/2019
 • Uchwała Nr 172/2019  z dnia 12 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
  Pobierz
  Uchwała nr 43/2018
  Uchwała nr 50/2016
 • Uchwała  Nr 170/2019 z dnia 12 września 2019 roku sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
  Załącznik
 
Zarządzenia Rektora UJK
 • Zarządzenie nr 143/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzorów ankiet wykorzystywanych w ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie nr  112/2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie powołania składu Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 120/2021  z dnia 2 września  2021 r. zmieniające zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie  wytycznych dotyczących  budowy programu studiów oraz wzoru wniosku o utworzenie  nowego kierunku studiów wyższych
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 78/2021 z dnia 31 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, wydziałowych komisji ds. kształcenia/ komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni i wydziałów/ filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 17 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 166/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania ogólnouniwersyteckich badań ankietowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 210/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 18 marca 2020 roku uchylające zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej z późniejszymi zmianami
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad wprowadzania procedur obowiązujących w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości  Kształcenia
  Pobierz
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka