Opis WSZJK

Zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie stanowi jeden celów strategicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). Cel ten zagwarantowany jest przez współpracę, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Te wypracowywane są między innymi na cyklicznych spotkaniach prodziekanów wydziałów i filii ds. kształcenia, zastępców dyrektorów instytutów i zastępców kierowników katedr ds. kształcenia, reprezentantów nauczycieli akademickich, przedstawiciela Samorządu Studentów i wybranych pracowników Uniwersytetu, tworzących Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia. Jej posiedzenia są miejscem spotkań, wspólnego dialogu, współpracy i podejmowania wielu działań z zakresu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, takie jak:

 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • stosowne rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
 • Statut UJK,
 • zarządzenia i pisma okólne Rektora UJK,
 • uchwały Senatu UJK,
 • regulaminy studiów wraz z załącznikami.

 

System obejmuje:

 • prezentację polityki jakości kształcenia Uczelni,
 • zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) oraz infrastrukturą związaną z dydaktyką,
 • organizację studiów,
 • programy studiów,
 • proces kształcenia, warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych i skuteczności osiągania zakładanych efektów uczenia się,
 • etykę realizacji procesu dydaktycznego,
 • zasady obsługi administracyjnej,
 • promocję systemu jakości Uczelni,
 • ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Istotny element systemu jakości kształcenia stanowią wewnętrzne procedury, na poziomie Uczelni – procedury ogólnouczelniane, na poziomie wydziałów i filii – procedury wydziałowe. Podlegają one ciągłemu przeglądowi i aktualizacji. Aktualnie, po likwidacji kilku procedur, w tym ich konsolidacji, wśród procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK), gdzie funkcjonują procedury wspólne dla dwóch systemów: WSZJK i WSZJKwSD, oraz Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), poza procedurami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (WSZJKwSD), funkcjonują:

w ramach USZJK:

 • Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - oznaczanie procedur;
 • Procedura zapewniania dostępu do informacji;
 • Procedura rozpatrywania skarg, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania dyskryminacji i zachowaniom przemocowym.

w ramach WSZJK:

 • Procedura tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów wyższych i studiów podyplomowych oraz modyfikowania programów tych studiów;
 • Procedura oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się;
 • Procedura oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Procedura zapewniania studentom dostępności kształcenia, wsparcia w procesie uczenia się, partycypacji społecznej, rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń;
 • Procedura badań ankietowych przeprowadzanych w ramach WSZJK;
 • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów;
 • Procedura hospitacji zajęć.

 

W związku z wejściem w życie Ustawy 2.0 w roku akademickim 2018/2019 podjęto prace nad dostosowaniem procedur WSZJK do obowiązujących przepisów ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń (ww. procedury).

Celem Systemu jest budowanie kultury jakości – wspólnej odpowiedzialności za kształcenie.

Zewnętrznymi instytucjami działającymi na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jest Polska Komisja Akredytacyjna, Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych, Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, których ocena decyduje o randze jednostki i poziomie jakości kształcenia.

Działaniem WSZJK objęci są studenci wszystkich kierunków, poziomów i form studiów, uczestnicy studiów podyplomowych oraz pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki wszystkich jednostek dydaktycznych Uniwersytetu. Poszczególne jednostki mogą opracowywać szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie oraz modyfikują je pod wpływem rekomendacji, np. swoich studentów i pracowników, Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia czy interesariuszy zewnętrznych.

Zakres i sposób funkcjonowania Systemu:

Do zakresu działania Systemu należą procesy główne, pomocnicze i doskonalące. Dotyczą one przede wszystkim:

 • organizacji procesu dydaktycznego,
 • realizacji procesu kształcenia,
 • zasobów ludzkich i materialnych wydziałów i filii jako podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych,
 • funkcjonowania wydziałów i filii jako podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych w środowisku zewnętrznym.

 

Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Każda jednostka wchodząca w skład struktury Systemu realizuje zadania szczególne, wynikające ze specyfiki jej działalności.

W skład dokumentacji na poziomie Uczelni wchodzą przede wszystkim:

 • dokumenty nadrzędne (w tym: Ustawa 2,0, Statut UJK, Regulamin studiów i studiów doktoranckich, uchwały Senatu, zarządzenia i pisma okólne Rektora),
 • procedury ogólnouczelniane,
 • instrukcje.

 

W skład dokumentacji na poziomie wydziałów i filii  wchodzą przede wszystkim:

 • dokumenty nadrzędne (w tym: Ustawa 2,0, Statut UJK, Regulamin studiów i studiów doktoranckich, Uchwały Senatu, zrządzenia Rektora, Uchwały Rady Wydziałów i filii, zarządzenia Dziekana),
 • procedury wydziałowe,
 • instrukcje, regulaminy.

 

Bieżącą obsługą administracyjną Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, wspomaganiem działań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia oraz koordynacją przedsięwzięć zmierzających do zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie zajmuje się Sekcja Jakości Kształcenia.

Słownik podstawowych terminów WSZJK:

studia wyższe

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie

studia pierwszego stopnia

poziom kształcenia, na który przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończący się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia (6 PRK)

studia drugiego stopnia

poziom kształcenia, na który przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończący się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia (7 PRK)

studia jednolite magisterskie

poziom kształcenia, na który przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości (lub dokument uznany za równorzędny), kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii)

studia podyplomowe

poziom kształcenia, na który przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończący się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych

forma studiów

studia stacjonarne i studia niestacjonarne

studia stacjonarne

forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa punktów ECTS, objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

studia niestacjonarne

forma studiów wyższych, w której mniej niż połowa punktów ECTS, objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

kierunek studiów

prowadzone przez uczelnię kształcenie, przyporządkowane do co najmniej jednej dyscypliny nauki/sztuki

program studiów

opis procesu kształcenia, który określa:

1) efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art.7 ust. 3 tej ustawy;

2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;

3) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć

harmonogram realizacji programu studiów

element programu studiów, zawierający w szczególności nazwy i kody przedmiotów, ich usytuowanie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć i ich wymiar, punktację ECTS oraz formę zaliczenia zajęć

standardy kształcenia

zbiór reguł i wymagań w zakresie kształcenia, dotyczących sposobu jego organizacji, osób prowadzących to kształcę-nie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

zbieżny z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), sposób określania, porządkowania oraz opisywania kwalifikacji, obejmujący zarówno efekty uczenia się uzyskane w procesie edukacji formalnej (np. szkoły, uczelnie) oraz pozaformalnej – osiąganej poza systemem szkolnictwa ogólnego, zawodowego czy wyższego (np. kursy kwalifikacyjne, językowe, specjalistyczne – certyfikowane), a także efekty uczenia się realizowane w ramach edukacji nieformalnej (np. doświadczenie i praktyka zawodowa, staże, praktyki studenckie, uczenie się samodzielne). Polska Rama Kwalifikacji stanowi integralną część Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w którym obowiązują jednolite, określone i spójne standardy opisywania kwalifikacji oraz procedury przypisywania odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji. Efekty uczenia się objęte Polską Ramą Kwalifikacji oraz ramami wszystkich krajów korzystających z tych założeń są zbieżne z Europejską Ramą Kwalifikacji i odpowiadają jej poszczególnym poziomom

efekty uczenia się

zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę ucząca się

punkty ECTS

punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędna do uzyskania efektów uczenia się; punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami

profil kształcenia

jeden z dwóch profili studiów: profil ogólnoakademicki, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom, związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową, albo profil praktyczny, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne

 

Przydatne Linki:

 

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2023 r.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka