Dobre praktyki

 

 • Raport dobre praktyki „Wyciąg z Raportów z Wizytacji na Uczelniach Wyższych przeprowadzonego przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2021 roku.” (pjk.edu.pl) - czytaj
 • Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje (2016) - czytaj
 • Wybrane „dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych (2015) - czytaj
 • Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach – dobre praktyki (2015) - czytaj
 • Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach (2013) - czytaj
 • Edukacja przez całe życie – dobre praktyki (2013) - czytaj

 

Dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, realizowane na poszczególnych wydziałach w roku akademickim 2022/2023 wykazane zostały podczas oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Poniżej wykaz wybranych dobrych praktyk na poszczególnych wydziałach/w fili:

 Collegium Medicum:

 • Realizacja warsztatów edukacyjnych osób dorosłych w Klubie Seniora w Kielcach   zatytułowanych „Rola wody w organizmie człowieka” – październik 2022
 • Realizacja sesji psychodietetycznych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Studenci udzielali porad odnośnie diety i planów żywieniowych
 • Udział w warsztatach zdrowego żywienia w ramach przedmiotu Dietoprofilaktyka dzieci i młodzieży, które odbywały się w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich – marzec 2023
 • Podpisywanie przez studenta oświadczenia o zapoznaniu się z efektami uczenia się
 • Dokumentowanie dobrych praktyk, eventów, w które zaangażowani są studenci
 • Bardzo dobrze opracowane dzienniki praktyk

 Wydział Humanistyczny:

 •  Zaangażowanie pracowników zgłaszających się z tematami, które są prezentowane podczas spotkań z młodzieżą szkolną oraz w czasie uczelnianych dni jakości kształcenia
 • Wyjazd ze studentami – Goethe Institut w Krakowie, Dom Norymberski
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, np. Wojewódzką Biblioteką Publiczna i organizacja wspólnych działań (np. Plauderabend)
 • Współpraca z niemieckimi placówkami dyplomatycznymi – np. Konsul Generalna  Cornelia Pieper regularnie spotyka się ze studentami
 • Aktywność studentów, którzy samodzielnie włączyli się w projekt Erasmus+ i zorganizowali wyjazd do Norymbergii (przy wsparciu dr J. Smereki)
 • Udział pracowników i studentów w nowym projekcie Innovative Produkte und Geschäftskorrespondenz 2023 (5 uczelni, w tym III r. filologii germańskiej, LS – opieka mgr R. Arzt)
 • Utworzenie „Kolokwium” – instytutowego pisma, które po otrzymaniu pozytywnej recenzji publikuje online studenckie prace badawcze
 •  Udostępniany jest studentom plan sesji (wcześniej uzgodniony ze studentami). Dzięki temu łatwo można – w razie potrzeby – przenieść termin egzaminu czy zaliczenia
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, np. przystąpienie pracowników i studentów filologii angielskiej do ogólnopolskiego uniwersyteckiego wydarzenia Noc Anglistów
 • Współpraca z  placówkami dyplomatycznymi – np. wsparcie i kooperacja ze strony Konsulatu Generalnego USA w Krakowie
 • Przeprowadzenie ankiet wśród studentów 3 roku  st. I stopnia badających ich potrzeby, oczekiwania  i sugestie dotyczące kontynuacji studiów na filologii angielskiej II stopnia
 • Zakup sprzętu i utworzenie pokoju multimedialnego ( dzięki wsparciu profesora wizytującego Leo Schmidta oraz zaangażowaniu mgr Roberta Murdocha), w którym studenci mogą w wolnym czasie odpocząć i grać w gry  video lub planszowe w języku angielskim
 • Studenci otrzymali specjalne (bezpłatne) licencje do korzystania z profesjonalnej wersji programu memoQ – pakiet oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, który działa w systemach operacyjnych Microsoft Windows (jego cena sięga 800 zł)
 • Absolwenci kierunku filologia angielska dzięki aktywności zatrudnionych w ILiJ UJK profesjonalnych tłumaczy (mgr Paweł Kozłowski) na start w życiu zawodowym otrzymują za darmo to profesjonalne narzędzie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

 • Wyniki analizy prac dyplomowych i recenzji w postaci zaleceń dla promotorów i recenzentów są teraz publikowane na stronie Instytutu Chemii i przekazywane drogą mailowa społeczności akademickiej
 • Współpraca ze szkołami województwa świętokrzyskiego (umowy patronackie, organizacja indywidualnych warsztatów)
 • Organizacja warsztatów z cyklu „Spotkania z biologią i chemią 2022/2023” (udział  300 uczniów)
 • Organizacja prezentacji uczelni i instytutu połączonych z warsztatami dla maturzystów i uczniów szkół średnich przez koło SKN Kalcyt (udział 450 uczniów)
 • Organizacja II i III etapu Olimpiady Chemicznej dla okręgu kieleckiego
 • Aktywne współautorstwo studentów w publikacjach naukowych
 • Samodzielne publikacje i wystąpienia konferencyjne studentów
 • Udział w Dniach Jakości Kształcenia organizowanych na UJK
 • Aktywna działalność studenckich kół naukowych NEUTRINO i KWAZAR skupiających studentów kierunków Fizyka techniczna i Fizyka, którzy pragną pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę w zakresie dyscypliny nauki fizyczne i dyscyplin pokrewnych
 • Uczestnictwo studentów kierunków Fizyka i Fizyka techniczna w Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej corocznie przez UJK
 • Uczestnictwo studentów kierunku Fizyka techniczna i Fizyka w Wydziałowych Dniach Jakości Kształcenia
 • Współpraca ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w zakresie realizacji badań naukowych, zajęć dydaktycznych i praktyk studenckich oraz wydarzeń popularnonaukowych (np. Dzień Fizyki Medycznej)
 • Udział studentów w projektach: AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach którego studenci odbyli szkolenia w zakresie analizy danych i prowadzenia badań w akredytowanych laboratoriach badawczych oraz NOWE PERSPEKTYWY ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach którego odbywali 3-miesięczne staże w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
 • Włączanie studentów w projekty badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Fizyki UJK
 • Udział studentów w seminariach naukowych prowadzonych w Instytucie Fizyki UJK    w języku angielskim. Prelegentami są zarówno pracownicy IF, jak i naukowcy z renomowanych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych
 • Prowadzenie w Instytucie Fizyki monitorowania losów absolwentów kierunku Fizyka    i Fizyka techniczna
 • Zorganizowanie spotkania ze studentami IV roku Inżynierii Danych (akcja mająca na celu pozyskanie studentów Fizyki II stopnia)

 Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 • Dobrze zorganizowana współpraca z interesariuszami zewnętrznymi stanowi dużą wartość dla studentów wizytowanych kierunków. Pozwala im bowiem na zapoznanie się z rzeczywistym środowiskiem pracy, instytucjami do działania, w których są przygotowywani, czy wreszcie problemami i wyzwaniami, z którymi mogą się oni spotkać podczas kariery zawodowej. Tak wczesne – już na etapie kształcenia – wejście w środowisko daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia
 • Akcje charytatywne SKN SYNERGIA „AKCJA SUCZAWA” polegające m.in. na zbiórce materiałów szkolnych dla dzieci mniejszości polskiej z Domu Polskiego w Suczawie prowadzonego przez Związek Polaków w Rumunii oraz dla dzieci, uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Kielc/opiekun: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska/
 • Akcje charytatywne SKN SOCJALIA polegające m.in. na zbiórce materiałów szkolnych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, uchodźców z Ukrainy
 • Zadania projektowe realizowane w ramach dwóch projektów realizowanych na WPP, tj.: Nowe Perspektywy Rozwoju UJK w Kielcach oraz Akcelerator Rozwoju UJK w Kielcach
 • Na Wydziale powołano osobę odpowiedzialną za gromadzenie materiałów

 i przygotowanie rocznych raportów dotyczących współpracy z zagranicą pracowników WPP (poza programem Erasmus+)

 • Na Wydziale powołano osobę odpowiedzialną za gromadzenie materiałów oraz przygotowanie rocznych sprawozdań dotyczących dobrych praktyk WPP
 • Na Wydziale powołano osobę odpowiedzialną za gromadzenie materiałów a także przygotowanie rocznych sprawozdań dotyczących aktywności naukowej studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (tj. publikacji i wspólnych publikacji studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych z nauczycielami akademickimi oraz innych form aktywności naukowej m.in.: uczestnictwa w konferencjach, seminariach, badaniach naukowych)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

 •  Jeden dzień w tygodniu wolny od zajęć  – bardzo ceniony przez wszystkich studentów
 • Współpraca z Sądem Okręgowym w Kielcach
 • Współpraca z Komendą Miejską Policji
 • Współpraca z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych oddział w Kielcach – coroczny event Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla studentów – nagrodą jest m.in. staż w biurze rachunkowym
 • Współpraca z Urzędem Statystycznym w Kielcach
 • Liczne wykłady i spotkania z przedstawicielami otoczenia prawa, biznesu, polityki i dyplomacji z  Polski i z zagranicy
 • Podpisanie licznych listów intencyjnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym o wzajemnej współpracy

Wydział Sztuki:

 • udział studentów w wydarzeniach artystycznych (koncerty, spektakle muzyczne, programy radiowe i telewizyjne)
 • udział studentów w konkursach artystycznych (konkursy wokalne, instrumentalne)
 • udział studentów w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej: Nowe Perspektywy Rozwoju, Akcelerator Rozwoju
 • udział studentów w programach stażowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej: Nowe Perspektywy Rozwoju
 • udział studentów w master class
 • udział studentów w telewizyjnych programach artystycznych o zasięgu ogólnopolskim
 • zaangażowanie studentów w wolontariat (występy na rzecz osób przebywających w szpitalach – m.in. współpraca z ŚCO w Kielcach, hospicjum, zakładem karnym)

 

Wszystkie wydarzenia artystyczne odbywają się w trybie stacjonarnym, a dobre praktyki zamieszczone są  na stronie internetowej Wydziału:

 https://ws.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/osiagniece_IM-KM_2020-2023.pdf

Filia w Sandomierzu:

 • marzec-kwiecień 2023 - cykl warsztatów dla klas maturalnych szkół średnich pod hasłem Miesiąc z Kosmetologią - pokazy zabiegów wykonywane na pracowniach przez studentki, quizy z nagrodami, zwiedzanie pracowni i uczelni przez Gości
 • marzec 2023 - Targi Edukacyjne w II LO w Sandomierzu: studentki wykonywały zabiegi pielęgnacyjne na twarz, zabiegi pielęgnacyjne na dłonie oraz opowiadały o zaletach studiowania w Filii UJK w Sandomierzu na kierunku Kosmetologia
 • marzec 2023 - Dni Zdrowia Kobiety, czynny udział studentek w pokazach kosmetologicznych    w Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu
 • kwiecień 2023 - czynny udział studentek w Targach Pracy w Tarnobrzegu-prezentacja kierunku, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i dłonie

 

Dobre praktyki UJK 2021/2022 - czytaj

Dobre praktyki UJK 2020/2021 - czytaj

Dobre praktyki UJK 2018/2019 - czytaj

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka