Szkoła Główna Mikołaja Kopernika - nabór do szkoły doktorskiej

W imieniu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika zachęcamy absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do aplikowania do szkoły doktorskiej SGMK. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać do 5-6 października na adres sekretariat@sgmk.edu.pl.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika to uczelnia integrująca działalność pięciu kolegiów: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

Kto może zostać doktorantem SGMK?

– O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej SGMK w wybranej dyscyplinie naukowej mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.

– Kandydaci są zobowiązani do złożenia oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w zajęciach. 

– W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów magisterskich spowodowanym oczekiwaniem na jego wydanie kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

– Jeżeli dyplom ukończenia studiów magisterskich został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika obejmuje:

– przesłanie w wersji elektronicznej wymaganych dokumentów wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej między 5 a 6 października 2023 r.;

– postępowanie kwalifikacyjne w terminie 7-12 października, w tym rozmowy kwalifikacyjne w dniach 9-12 października;

– ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów nastąpi 13 października, a wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów 14 października;

– złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów wymaganych dokumentów powinno odbyć się między 16 a 19 października;

– ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej – 20 października 2023 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi: 200 zł, płatna na konto: 12 1130 0007 0080 2641 7620 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

Tytuł przelewu: Opłata za studia doktorskie + imię i nazwisko kandydata

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: tel: +48 782 950 360 lub e-mail: sekretariat@sgmk.edu.pl

Wymagane załączniki

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka