Komunikat Nr 1/2016

KOMUNIKAT KWESTORA NR 1 /2016 

Dotyczy: prawidłowego opisywania i rozliczania dokumentów finansowych pod kątem Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz podatku VAT

 

W  związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2016 roku ustawy z dnia 25 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.) i obowiązkiem Uczelni w zakresie przekazywania do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (art.193a par.3 w/w ustawy), uprzejmie przypominam o konieczności terminowego rozliczania dokumentów finansowych.
Dokumenty te, ze szczególnym uwzględnieniem faktur i rachunków zagranicznych powinny wpływać do Działu Finansowego UJK nie później niż do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu wystawienia dokumentu. W przypadku, gdy opóźnienie w jego dostarczeniu spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od towarów i usług (VAT), kosztami odsetek, liczonymi od zaległości podatkowych obciążony zostanie pracownik, który nie dostarczył dokumentu w wymaganym przepisami prawa terminie.

Ponadto, dla prawidłowej realizacji ustawowo zmodyfikowanych w 2016 roku zasad odliczania podatku VAT naliczonego -  Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. 2016, poz. 710 z późn.zm.) bardzo proszę o wskazywanie w opisie faktury w polu ”szczegółowy opis wydatku” rodzaju działalności, dla której zakupy zostały zrealizowane np.:

 • dydaktyczna dotycząca studentów studiów stacjonarnych,
 • dydaktyczna dotycząca doktorantów studiów stacjonarnych,
 • dydaktyczna dotycząca studentów studiów niestacjonarnych,
 • dydaktyczna dotycząca studiów podyplomowych, kursów  i szkoleń,
 • badawcza dotycząca realizowanych badań naukowych na potrzeby statutowe jednostki, których wynikiem są publikacje, raporty, poszerzenie wiedzy/doświadczenia kadry naukowej bądź studentów studiów stacjonarnych,
 • badawcza dotycząca realizowanych badań naukowych, których  celem jest poszerzenie wiedzy studentów studiów niestacjonarnych, a także przedstawienie wyników badań naukowych na konferencjach naukowych organizowanych przez UJK,
 • badawcza, jeżeli UJK zamierza komercjalizować ich wyniki,
 • badawcza dotycząca odpłatnych badań przemysłowych lub innych wykonywanych na zlecenie jednostek zewnętrznych,
 • komercyjna polegająca na wynajmowaniu pomieszczeń i powierzchni, sprzedaży usług reklamowych, promocyjnych itp. na rzecz podmiotów zewnętrznych,
 • bezzwrotna pomoc materialna dla studentów i doktorantów tj. zakupy związane z utrzymaniem, remontami  i modernizacją domów i stołówek studenckich,
 • socjalna na rzecz pracowników i emerytów (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać u Zastępcy Kwestora Pani Moniki Paluch tel. 41 349 73 43 lub w Dziale Księgowości u Starszego specjalisty Pani Anny Durlik tel. 41 349 72 46.

Kwestor UJK

Małgorzata Tomasik

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka