Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

Centrum Przedsiębiorczości
i Biznesu

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji (I Etap) przy ulicy Świętokrzyskiej w Kielcach - CPiB

PROGRAM, PRIORYTET, DZIAŁANIE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Oś Priorytetowa II Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój”

NR PROJEKTU

KSI-SIMIK RPSW.02.01.00-26-009/10

OKRES REALIZACJI

31 grudnia 2008  –  31 grudnia 2013

PROJEKTODAWCA/PARTNER

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

OPIS PROJEKTU

Cel: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu poprzez wspieranie komercjalizacji osiągnięć naukowych; rozbudowa Wydziału Zarządzenia i Administracji.

 

Grupa docelowa: studenci, kadra UJK, przedsiębiorcy, firmy.

 

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (CPiB) to obiekt powstały w odpowiedzi na potrzeby studentów i pracowników naukowych, z myślą o wspieraniu komercjalizacji osiągnięć naukowych, docieraniu do naukowców oraz wynalazców z regionu świętokrzyskiego, udzielaniu im pomocy w opracowywaniu dokumentacji technicznej odkryć, łącznie z pozyskiwaniem firm zainteresowanych ich komercjalizacją. Instytucja ta będzie m.in. stanowiła I etap zdobywania praktycznych umiejętności menedżerskich – od przyswojenia wiedzy do stworzenia biznesplanu dla własnego projektu.

 

Ulokowane w CPiB zakłady będą profesjonalnie zajmować się tworzeniem wizji rozwoju regionu, ale również analizować podejmowane działania w ramach Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na konieczność włączenia się kadr naukowych w ten proces, niezbędne jest stworzenie miejsca będącego odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora nauki i sektora gospodarki w obszarze wzajemnej współpracy.

CPiB stanowi pierwszy etap rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji, w ramach rozbudowy Campusu UJK – stanowi więc inwestycję o charakterze do niej komplementarnym.

Bezpośrednim, mierzalnym efektem realizacji projektu będzie zatem budowa obiektu dwupiętrowego o powierzchni użytkowej ok. 1 700 m2. W jego skład wchodzić będzie m.in. aula wykładowo–konferencyjna, 5 sal wykładowych, 2 sale komputerowe oraz pracownie zakładów naukowych i pomieszczenia administracyjne. Centrum zostanie wyposażone w meble, niezbędne urządzenia i oprogramowanie o łącznej wartości ok 1,6 mln zł.

Dzięki realizacji tej inwestycji powstaną nowe przedsiębiorstwa, nowe usługi czy produkty, projekty badawcze. CEMPI i APP świadczyć będzie doradztwo dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, wypracowane zostaną powiązania kooperacyjne z gospodarką.

Powstanie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu staje się zatem niezwykle istotnym krokiem w stronę wzmocnienia potencjału innowacyjnego regionu.

REZULTATY  PROJEKTU

 • 2 szt. wspartych powiązań kooperacyjnych;
 • 5 szt. wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB);
 • 10 bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC);
 • 3 utworzone nowe etaty badawcze;
 • 1700 m2 powierzchni rozbudowywanych/remontowanych obiektów;
 • 5 szt. nabytych wartości niematerialnych i prawnych;
 • 40 szt. zakupionych środków trwałych/aktywów materialnych –wartość 1,6 mln zł
 • 5 szt. przeprowadzonych badań naukowych;

Wskaźniki rezultatu do osiągnięcia w 2018 roku:

 • 10 szt. usług wykonanych na rzecz przedsiębiorstw przez IOB;
 • 10 szt. nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu IOB;
 • 10 szt. przedsiębiorstw wspartych przez  IOB.

BUDŻET  PROJEKTU

Koszty ogółem:  22 350 000,00 zł

    


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i budżetu państwa

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka