Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

„Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”

Cel szkolenia:

Podniesienie świadomości problematyki niepełnosprawności wśród pracowników, zapoznanie
z podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

Tematyka szkolenia:

Pełny cykl szkolenia obejmuje 2 dni ( godz. od 8:00 do 14:45, grupy 10-12 osobowe):

Moduł pierwszy (teoretyczny) - wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności, zaznajomienie
z  uregulowaniami prawnymi, zapoznanie z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz wynikającymi z nich szczególnymi potrzebami.

Drugi moduł szkolenia (praktyczny)  – osobiste doświadczanie wybranych dysfunkcji, zmierzenie się z barierami, na które na co dzień natrafiają osoby z niepełnosprawnościami, nabycie wiedzy w kwestii możliwości  udzielania wsparcia, reagowania w sytuacjach kryzysowych, przedstawienie dobrych praktyk.

Szkolenie organizowane w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) w wyznaczonym terminie rekrutacji poszczególnych szkoleń. Skan lub zdjęcie wypełnionego formularza należy wysłać na adres: agata.slomkiewicz@ujk.edu.pl.

Pracownicy zakwalifikowani na szkolenia zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji Uczestnikaoraz Oświadczenia Uczestnika. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do Centrum Wsparcia Osób z niepełnosprawnościami ul. Śląska 11 A

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka