Pytania i odpowiedzi

(nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia)

 

 

Czy w okresie wstrzymania zajęć funkcjonuje administracja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 69/2020 z dnia 23 marca 2020 roku administracja uczelni pracuje w godzinach 7.30 – 13.00 do odwołania. Ponadto organizowane są dyżury zapewniające ciągłość pracy. Natomiast, do odwołania ogranicza się wstęp interesantówdo budynków Uczelni. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny bądź mailowy z kierownikiem danej jednostki celem ustalenia szczegółów.

Wszelkie dokumenty (w tym finansowe, faktury, delegacje, rachunki itp.) wymagające zachowania formy pisemnej, kierowane do administracji ogólnouczelnianej, należy składać w punkcie kancelaryjnym, który mieści się w oznaczonym pomieszczeniu na parterze w budynku rektoratu przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach. Wszelkie dokumenty wymagające zachowania formy pisemnej, kierowane do administracji wydziałowej/filialnej, należy składać w punktach wskazanych przez dziekana wydziału/filii.

 

Jak będzie wyglądała obecnie realizacja zajęć dydaktycznych?

Do odwołania wstrzymuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie.
W okresie wstrzymania zajęć zobowiązuje się studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do pracy własnej oraz indywidualnego realizowania materiału wskazanego do zaliczenia.

Prowadzący zajęcia zobowiązani są do udostępniania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej niezbędnych do zaliczenia przedmiotu. Do prowadzenia zajęć zdalnie może być wykorzystana platforma e-learningowa, Wirtualna Uczelnia, pakiet Microsoft Office 365  lub inne formy kontaktu elektronicznego.

Z dniem 19 marca 2020 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego dbając o zabezpieczenie ciągłości procesów dydaktycznych, naukowych i administracyjnych udostępnia wszystkim pracownikom oraz studentom Uniwersytetu usługę Microsoft Office 356 w pełnym zakresie pakietu biurowego.  Z usługi można korzystać online a także w standardowy sposób poprzez instalację na komputerze. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z usługi na 5 dowolnych urządzeniach (stacjonarnych i przenośnych).

Funkcjonalności Microsoft Office 365 dają możliwość wymiany dokumentów, pracy na współdzielonych dokumentach, organizowania spotkań wirtualnych (w tym materiałów dydaktycznych).  Szczegóły oraz instrukcje korzystania z usługi zostaną przekazane drogą email,
a wsparcia udzielać będą informatycy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych. Konta dostępowe dla pracowników będących nauczycielami akademickimi i studentów będą zakładane przez informatyków wydziałowych. Konta dla pracowników niebędących nauczycielami będą zakładane przez pracowników Działu Zabezpieczenia Informatycznego.

W dniu 13 marca Rektor UJK prof. dr hab. Jacek Semaniak skierował pismo do dziekanów wydziałów i filii z prośbą o przegląd organizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim i wskazanie możliwości wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Dziekani zostali poproszeni o przygotowanie wykazu przedmiotów, które mogą być realizowane zdalnie w ramach wszystkich prowadzonych na wydziale/filii kierunków studiów. Szczególnie dotyczy to wykładów, konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń. Informacje od dziekanów mają być przekazane prorektorowi ds. kształcenia dr hab. Monice Szpringer, prof. UJK oraz studentom do 20 marca 2020 r.

 

Czy zajęcia dydaktyczne realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość będą uznawane jako zrealizowane?

Zajęcia prowadzone zdalnie, które zapewnią uzyskanie efektów uczenia się, zostaną uznane jako zrealizowane bez konieczności ich odrabiania. Zajęcia uznane za niezrealizowane zostaną odrobione w innym terminie. Decyzje w sprawie organizacji pozostałych zajęć będą podejmowane w sposób odrębny dla każdego kierunku studiów. Dopuszcza się możliwość przedłużenia realizacji zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

 

Czy dyżury i konsultacje mogą odbywać się w formie zdalnej?

Rekomenduje się, aby dyżury i konsultacje odbywały się w formie zdalnej. W przypadku konieczności osobistego kontaktu, zaleca się zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do pracowników uczelni (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) ogranicza się obowiązek świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

 

Czy ograniczona zostaje mobilność nauczycieli akademickich? Co powinna zrobić osoba, która miała w najbliższych dniach zaplanowany wyjazd np. w ramach programu Erasmus+?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 roku - do odwołania wstrzymuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów.

 

Czy możliwy jest udział w zaplanowanych wcześniej szkoleniach i konferencjach?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 roku - do odwołania wstrzymuje się udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, wyjazdach służbowych, które mogą odbywać się w innym terminie.

 

Kiedy wstrzymane zajęcia zostaną wznowione?

Zajęcia zostały wstrzymane do odwołania, w związku z tym prosimy śledzić komunikaty publikowane na stronie głównej UJK jak również na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Czy mogą odbywać się egzaminy poprawkowe oraz obrony prac dyplomowych?

Egzaminy, zaliczenia, egzaminy dyplomowe, mogą się odbywać pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności, w obecności osób, których udział jest niezbędny. Indywidualne decyzje w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału/filii.

 

Czy Biblioteka oraz Archiwum działa w zwykłym trybie?

Do odwołania wstrzymuje się korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Archiwum UJK. Czytelnicy  mogą  zwracać  książki  24  godziny  na  dobę  za  pomocą  stanowiska  do  samodzielnych zwrotów.

 

Czy w sytuacji dalszego rozprzestrzeniania się wirusa planowane jest wstrzymanie zajęć po 10 kwietnia 2020 r. ?

W tej sprawie należy śledzić komunikaty publikowane na stronie głównej UJK jak również na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Czy mam obowiązek informować UJK o powrocie z zagranicy lub o kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 jak również o procedurach zaleconych mi
przez służby sanitarno-epidemiologiczne?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 roku  w przypadku powrotu pracownika z kraju, w którym rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2 lub objęcia go hospitalizacją, kwarantanną, samoobserwacją, nadzorem epidemiologicznym, a także w przypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uniwersytet, przekazując informację na adres mailowy zgloszenia@ujk.edu.pl lub telefonicznie do Działu Kadr.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka