Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka
A A A

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE:

 • Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)
 • Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 poz. 882),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i  stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558),
 • Rozporządzenie z dn. 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016, poz. 1586),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2011 r.  w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

 

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE:

 • Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadzony uchwałą Senatu UJK nr 32/2017 z dn. 30 marca 2017 r.
 • Zarządzenie Rektora nr 79/2016 z dn. 19 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2016/2017,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 82/2016 z dn. 20 października 2016 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich  w UJK w roku akademickim 2016/2017,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 81/2016 z dn. 20 października 2016 r. w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2016/2017,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 115/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienione zarządzeniem 35/2015,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 35/2015 z dn. 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 115/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 21/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 51/2015 z dn. 26  czerwca 2015 r. w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 49/2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, obowiązujących na studiach doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora UJK z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad ustalania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora przeprowadzanych w jednostkach naukowych UJK.
 • Uchwała Senatu UJK nr 56/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat jednorazowych oraz opłat za usługi edukacyjne w toku stacjonarnych studiów doktoranckich oraz o warunkach i zasadach odpłatności w trakcie niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 94/2012 z dn. 17 października 2012 r. w sprawie wysokości dodatków dla kierowników studiów doktoranckich,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 25/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 90/2012 z dn. 15 października 2012 r. w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego  w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora.